Vzor žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia

ŽALOBA O VYDANIE BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA

(§ 451 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [] (presná adresa súdu)

D v o j m o

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ] bytom [ ], [ ]

Kolky za [ ], – EUR

o [ ], – EUR s príslušenstvom

I.

Moja manželka [ ] odovzdala dňa [ ] manželke žalovaného [ ] čiastku [ ], ktorú nám žalovaný a jeho manželka požičali v septembri minulého roka. Ja a žalovaný sme o splatení pôžičky nevedeli, preto som žalovanému vrátil sumu [ ], – EUR dňa [ ] znova.

Dôkaz: výsluch účastníkov

výsluch svedkýň [ ] a [ ] na adresách účastníkov

II.

Dňa [ ] som teda odovzdal žalovanému čiastku [ ], – EUR omylom, bez akéhokoľvek dôvodu. On však mi ju nevrátil, hoci som ho o to dňa [ ] požiadal.

Dôkaz: výsluch účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

r o z s u d k u:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR s [ ]% úroky z omeškania od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady konania, všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Súdny poplatok činí  [ ] EUR (bližšie viď vzor č. 1.140.).

Úroky z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. -viď Vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.

Občiansky zákonník ustanovuje, že kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí také obohatenie vydať.

Tento vzor rieši situáciu, kedy bola so zhotoviteľom dojednaná zmluva o dielo a došlo k odovzdaniu zálohy na práce a materiál.

Potom však zhotoviteľ dielo nevykonal a odmieta zálohu dobrovoľne vrátiť, hoci mu nepatrí.