Vzor žaloby o výživné rozvedeného manžela

ŽALOBA O VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA

(§ 92 zák. o rod.)

Okresnému súdu [   ]

Žalobkyňa: [   ], r.č. [   ], č.op. [   ], trvale bytom [   ]

Žalovaný: [   ], r.č. [   ], č.op. [   ], trvale bytom [   ]

žaloba

o výživné rozvedenej manželky

I.

Rozsudkom Okresného súdu v [   ] z [   ] č.j. [   ] Bolo rozvedené moje manželstvo so žalovaným, uzavretej dňa [   ]. Obe maloleté deti narodené z tohto manželstva – syn Juraj (narodený [   ]) a dcéra Jana (narodená [   ]) boli rozsudkom toho istého súdu z [   ] č.j. [   ]

Zverené na čas po rozvode do mojej výchovy a žalovanému bolo uložených platiť výživné vo výške [   ] EUR na maloletého Juraja a [   ] EUR na neplnoletú Janu.

Svedectvo:
– oba uvedené rozsudky

II.

Som vyučená predavačka, v súčasnej dobe som na neplatenej materskej dovolenke, starám o obe deti. V čase trvania manželstva bolo výživné pre mňa určené rozsudkom Okresného súdu v [   ] z [   ] č.j. [   ]

Svedectvo: – uvedený rozsudok

– potvrdenie môjho zamestnávateľa

III.

Žalovaný po rozvode odmieta prispievať na moju výživu, hoci vie, že vzhľadom k útlemu veku detí nie som zamestnaná. Žalovaný pracuje u súkromnej spoločnosti [   ] so sídlom v [   ], ako kvalifikovaný robotník a jeho príjem činí cca [   ] EUR.

Svedectvo:
– správa zamestnávateľa žalovaného

IV.

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nie som schopná sama sa živiť, je povinnosťou žalovaného prispievať mi na primeranú výživu.

Svedectvo:
– výsluch účastníkov

V.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem aby bol vydaný nasledujúci

rozsudok:

Žalovaný [   ] je povinný prispievať žalobkyni na výživu mesačne finančnou čiastkou v hodnote [   ] EUR, splatnú vždy do desiateho dňa v mesiaci vopred, počnúc dňom podania tejto žaloby.

Žalovaný je tiež povinný nahradiť žalobcovi náklady jednaní do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [   ], dňa [   ]

Podpis …………………….

Miestne príslušný je všeobecný súd odporcu (§ 84, § 85 Osp.). Žalobca je od súdnych poplatkov oslobodený podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona o súdnych poplatkoch. Vyhovie súd návrhu, zaplatí podľa výsledku konania poplatok odporcu, a to vo výške [   ] EUR, ak je základom poplatku suma [   ] EUR a nižšia.

Ak ide o sumu vyššiu, poplatok je 1% z tejto sumy, najviac [   ] EUR. Základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení (tj. Súm výživného); pokiaľ ide o plnenie za dobu dlhšiu ako 5 rokov, alebo na dobu neurčitú, je základom poplatku päťnásobok ceny ročného plnenia.

Výživné možno priznať odo dňa, kedy bola žaloba podaná na súde, prípadne od dátumu neskoršieho. Súd je návrhom viazaný.

V prípade, že rozvedený manžel uzavrie nové manželstvo, jeho právo na výživné zanikne. Toto právo zaniká tiež smrťou povinného manžela, a ďalej poskytnutím jednorazovej sumy na základe písomnej zmluvy.

Ustanovenia § 93 zákona o rodine umožňuje priznať rozvedenému manželovi výživné v rovnakom rozsahu, ako je vyživovacia povinnosť medzi manželmi, a to v prípade, že manžel požadujúcich výživné sa porušením manželských povinností na rozvrate prevažne nepodieľal a že mu bola rozvodom spôsobená závažná ujma.

Výživné v tomto rozsahu možno priznať najdlhšie na dobu 3 rokov od rozvodu.