Vzor žaloby o zaplatení deficitu

ŽALOBA O ZAPLATENÍ DEFICITU

(§ 176 zák. Práce)

Okresnému súdu v [   ]

Žalobca: Meno a adresa firmy [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ], skladník

Žaloba o [   ] EUR

A)
Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu v hlavnom pracovnom pomere na pracovnej pozícii Skladník.

Dňa [   ] podpísal dohodu o hmotnej zodpovednosti a zodpovedá za schodok na zverených hodnotách. Dôkaz:

– Dohoda o hmotnej zodpovednosti z [   ]

B) V sklade v [   ], kde pracuje, bola vykonaná inventúra dňa [   ] pri ktorej bol zistený schodok v celkovej hodnote [   ] EUR. Žalovaný bol osobne pri inventúre prítomný a vyčíslenie deficitu na zverených hodnotách uznal správnym. Schodok vznikol za obdobie od [   ] do [   ]. Dôkaz: – Inventúrne zápisy

– Výsluch žalovaného

C)
Žalobcu prípisom z [   ] požiadala žalovaného, aby sumu vo výške [   ] EUR zaplatil do termínu [   ]. Žalovaný však túto žiadosť dodnes ignoruje.

Vzhľadom k vyššie uvedeným dôvodom navrhujeme vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku vo výške [   ] EUR a nahradiť trovy konania. Všetko do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ………….

Prílohy:
– Dohoda o hmotnej zodpovednosti z [   ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok [   ] EUR.