Vzor žaloby o zaplatenie ceny kúpenej veci

ŽALOBA O ZAPLATENIE CENY KÚPENEJ VECI

(§ 588 ods. 1 obč. Zák.)

Adresa Okresného súdu

Dvojmo

Žalobca:
[ ], r. č .: [ ], č.op .: [ ], trvale bydlisko [ ] Žalovaný:
[ ], r. č .: [ ], č.op .: [ ], trvale bydlisko [ ]

Žaloba o zaplatenie sumy [ ] EUR s príslušenstvom

Dňa [ ] som na základe kúpnej zmluvy predal žalovanému [ ] osobný automobil značky [ ], ŠPZ [ ]. Žalovaný sa zaviazal zaplatiť kúpnu cenu v hodnote [ ] EUR (slovom [ ] Eur) do termínu [ ].
Svedectvo: – vypočutie všetkých účastníkov

– kúpna zmluva z [ ]

Dňa [ ] prevzal žalovaný osobný automobil však kúpnu cenu mi do dnešného dňa nezaplatil. Nereaguje dokonca ani na moje písomne výzvy.
Svedectvo: – vypočutie všetkých účastníkov

– listy žalobcu žalovanému z dát [ ] a [ ]

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný [ ] má povinnosť zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR (slovom [ ] Eur) plus [ ] úroky z omeškania za obdobie [ ] do zaplatenia. Tiež má povinnosť uhradiť všetky náklady spojené týmto jednaním. Všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Prílohy: – kúpna zmluva z [ ] (1x kópia)

– listy žalobcu z dát [ ] a [ ] (1x kópia)

Kolky za [ ]  EUR

Súdny poplatok činí [ ] EUR.

Úrok z omeškania je platba, ktorá patrí veriteľovi, ak dlžník nesplní svoje povinnosti a svoj ​​finančný záväzok nesplní včas. Nejde však o sankciu, ale o náhradu ceny peňazí.

Dlžník má povinnosť uhradiť úrok dňom, keď nedodržal termín splatnosti, až do dňa zaplatenia.

Úroky z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. -bližšie Viď vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.