Vzor žaloby o zaplatenie doplatku mzdy pri výkone inej práce

ŽALOBA O ZAPLATENIE DOPLATKU MZDY PRI VÝKONE INEJ PRÁCE

(§ 8 zák. Č. 1/1992 Zb.)

Okresnému súdu

v [ ]

Žalobca: Meno [ ], bytom [ ]

Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ]

o [ ] EUR

I.

U žalovanej pracujem na pozícii [ ] podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ]. Podľa lekárskeho posudku z [ ] nesmiem túto prácu vykonávať pre ohrozenie chorobou z povolania. Preto ma žalovaná previedla od [ ] na inú prácu v sklade.

Dôkaz: pracovná zmluva z [ ]

lekársky posudok z [ ]

II.

Ako …………….. som dosahoval priemerného mesačného zárobku [ ] EUR. Po prevedení na pomocné práce v sklade dosahujem priemerného zárobku [ ] EUR mesačne. V dôsledku toho som po žalovanej prípisom z [ ] žiadal doplatok ku mzde v sume [ ] EUR mesačne, čo za čas od [ ] do [ ] je [ ] EUR. Na moju žiadosť žalovaná neodpovedala.

Dôkaz: mzdové listy žalobcu, ktoré predloží žalovaná

výsluch žalobcu

prípis z [ ], ktorý pripájam

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a nahradiť náklady konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]

Doplatok ku mzde patrí zamestnancovi po dobu prevedenia na inú prácu, za ktorú mu patrí nižšia mzda, najmenej do výšky priemerného zárobku.