Vzor žaloby zaplatenia mzdového zvýhodnenia za prácu v noci

ŽALOBA O ZAPLATENIE MZDOVÉHO ZVÝHODNENIA ZA PRÁCU V NOCI

(§ 5 nar. Vl. Č. 333/1993 Zb.)

Okresnému súdu

v [ ]

Žalobca: Meno [ ], bytom [ ]

Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ]

o [ ] EUR

I.

Na žiadosť žalovanej som v mesiaci [ ] konal pri plnení mimoriadnych úloh pre zákazku v cudzine ………. nočných smien.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

výsluch svedkyne [ ]

II.

Za jednu smenu v dĺžke ……… hodín mne prislúcha mzdové zvýhodnenie za hodinu práce najmenej [ ] EUR, celkom teda [ ] EUR za jednu smenu a za desať smien [ ] EUR. Zaplatenie tejto dlžnej čiastky som žiadal prípisom z [ ], žalovaná však na moju žiadosť neodpovedala.

Dôkaz: prípis z [ ]

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a nahradiť náklady konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]

Výšky mzdového zvýhodnenia za prácu v noci je najmenej [ ] EUR za hodinu práce v noci, za predpokladu, že práca v noci trvá aspoň 2 hodiny.