Vzor žaloby o zaplatenie mzdy za prácu

ŽALOBA O ZAPLATENIE MZDY ZA PRÁCU V SŤAŽENOM A ZDRAVIU ŠKODLIVOM PRACOVNOM PROSTREDÍ

(§ 4 nar. Vl. Č. 333/1993 Zb.)

Okresnému súdu

v [ ]

Žalobca: Meno [ ], bytom [ ]

Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ]

o [] EUR

I.

Na žiadosť žalovanej som v mesiacoch apríl a máj [ ] odpracoval celkom ………. plných pracovných smien v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí pri pôsobení chemických škodlivín.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

výsluch svedkyne [ ]

II.

Za túto prácu mne náleží najmenej [ ] EUR za smenu, celkom teda [ ] EUR, ktorú mne napriek písomnej urgencii odmieta žalovaná poskytnúť s tvrdením, že v súčasnej dobe nemá na to dostatok finančných prostriedkov.

Dôkaz: písomná žiadosť z [ ], ktorá sa pripája

vyjadrenia žalovanej z [ ], ktoré sa pripája

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a nahradiť náklady konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]

Výšky mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí činí najmenej [ ] EUR za hodinu práce v tomto prostredí.