Vzor žaloby o zaplatenie mzdy

ŽALOBA O ZAPLATENIE MZDY

Okresnému súdu

v [ ]

Žalobca: Meno [ ], bytom [ ]

Žalovaná: Spoločnosť [ ], so sídlom [ ]

o zaplatení mzdy

I.

Podľa pracovnej zmluvy poberám u žalovanej pravidelnú mzdu v sume [ ] EUR mesačne.

Dôkaz: pracovná zmluva z [ ], ktorá sa prikladá

II.

Za mesiac [ ] mne bola vykonaná žalovanou zrážka zo mzdy [ ] EUR, bez toho aby bol tento postup zdôvodnený. Preto som požiadal žalovanú o vykonaní doplatku mzdy najneskôr do [ ], žalovaná však mojej žiadosti nevyhovela.

Dôkaz: prípis z [ ], ktorý prikladám

III.

Keďže zrážka z mojej mzdy bola vykonaná v rozpore s právnymi predpismi, žiadam o vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a nahradiť náklady konania v sume [ ] EUR, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] EUR.