Vzor žaloby o zaplatenie príplatku za prácu nadčas

ŽALOBA O ZAPLATENIE PRÍPLATKU ZA PRÁCU NADČAS

(§ 5 zák. Č. 1/1992 Zb.)

Okresnému súdu

v [ ]

Žalobca: Meno [ ], bytom [ ]

Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ]

o [ ] EUR

I.

Pracujem u žalovanej ako [ ] s mesačnou mzdou v sume [ ] EUR. V čase od [ ] do [ ] som odpracoval celkom [ ] hodín práce nadčas, za ktorú som síce dostal mzdu, nie však príplatok vo výške [ ]% priemerného zárobku.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

výsluch [ ]

II.

Keďže sme sa nedohodli na poskytnutí náhradného voľna namiesto príplatku za prácu nadčas, požadujem príplatok v sume [ ] EUR. Žalovanú som síce o zaplatení dlžnej čiastky požiadal, tá však na moju písomnú žiadosť nereagovala.

Dôkaz: mzdové listy, ktoré predloží žalovaná

prípis z [ ]

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a nahradiť náklady konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]

Za dobu práce nadčas patrí zamestnancovi mzda, na ktorú mu vzniklo za túto dobu právo, a príplatok najmenej vo výške 25% priemerného zárobku, pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli na poskytnutí plateného náhradného voľna v rozsahu práce konané nadčas namiesto príplatku.