Vzor žaloby o zaplatenie príspevku na úhradu škody

ŽALOBA O ZAPLATENIE PRÍSPEVKU NA ÚHRADU ŠKODY ZA NESPLNENIE POVINNOSTI NA JEJ ODVRÁTENIE

(§ 175 Zákonník práce)

Adresa Okresného súdu [   ]

Žalobca:
Meno a adresa firmy [   ]

Žalovaný:
[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ], robotník

Žaloba o [   ] EUR s príslušenstvom

I)

Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu [   ] na pracovnej pozícii Robotník-sklár.

Dňa [   ], keď odchádzal zo svojho pracoviska v 15.00 hodín, uvidel, že v skladisku sklárskych výrobkov začína horieť az objektu už vychádzal silný dym. Žalovaný neupozornil vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu, ani sám proti hroziacej škode primeraným spôsobom nezakročil. Ak by tak urobil, mohol zabrániť bezprostrednému vzniku škody.

Dôkaz: Výsluch žalovaného
výsluch svedka [   ], strážneho

II)

Rozšírením požiaru došlo k značnej škode nielen na objekte skladu, ale tiež na výrobkoch, ktoré boli pripravené na predaj.

Celková škoda predstavovala približne [   ] EUR (slovom [   ] Eur). Žalobca požaduje od žalovaného, aby k úhrade škody prispel sumou vo výške [   ] EUR, ktorá sa rovná jeho priemernému zárobku. Škoda nemohla byť uhradená inak.

Dôkaz: mzdové listy odporcu za rok 2001
písomnosti o vyčíslenie škody

III)

Žalobca sa obrátil na žalovaného prípisom zo dňa [   ] a požiadal o príspevok na úhradu škody vo finančnej sume [   ] do [   ]. Žalovaný však na žiadosť žalobcu nijako nereagoval a požadovanú finančnú čiastku dodnes neuhradil.

Dôkaz: prípis z [   ]

IV)

Žalobca preto navrhuje vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný [   ] je povinný zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku v hodnote [   ] EUR a náklady rokovania. Všetko do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [   ], dňa [   ]

Podpis …………….

Prílohy: mzdové listy odporcu za rok 2001
prípis z [   ]

Pri stanovení výšky úhrady sa prihliadne najmä na to, čo bránilo splneniu povinnosti a aký je spoločenský význam škody, ako aj na osobné a majetkové pomery zamestnanca, ktorý povinnosť nesplnil.

Výška náhrady škody nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.