Vzor žaloby o zaplatenie zmluvnej pokuty

ŽALOBA O ZAPLATENIE ZMLUVNEJ POKUTY

(§ 544 a nasl. Oz, § 300 a nasl. Obch. Zák.)

Obvodnému súdu [   ] [   ] [   ]

Žalobca: [   ], s.r.o., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Dvojmo

o zaplatení EUR [   ]

I.

Medzi žalobcom a žalovaným bola uzavretá kúpna zmluva zn. Práv. [   ], Na základe ktorej bol povinný odporca dodať žalobcovi laty ​​v množstve, druhoch a kvalite v zmluve špecifikované, za cenu v nej dohodnutú, do konca [   ] [   ].

Súčasne zmluvné strany v zmluve dohodli, že v prípade omeškania s dodávkou zaplatí žalovaný žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške EUR [   ] za každý deň omeškania.

Dôkaz: kúpna zmluva zn. Práv. [   ]

II.

Žalovaný záväzok dodať splnil až dňa [   ], teda s [   ] denným omeškaním. V súlade s touto skutočnosťou a dohodou o zmluvnej pokute vyúčtoval žalobca žalovanému zmluvnú pokutu v sume EUR [   ] zaťažením zn. Práv. [   ] z [   ].

Zaťaženie zaslal žalovanému s výzvou na zaplatenie do [   ] dní. Spomínaná lehota už márne uplynula, podľa oznámenia žalovaného k jej zaplateniu nedošlo pre prechodný nedostatok finančných prostriedkov na jeho účte.

Dôkaz: dodací list č. [   ] Z [   ]

vyúčtovanie zn. práv. [   ] Z [   ]

výzva z [   ]

list žalovaného z [   ]

III.

Pretože inak žalobca nemôže dosiahnuť uspokojenie svojho oprávneného nároku, žiada, aby bol vydaný tento

rozsudok:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu EUR [   ] a nahradiť mu trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prílohy: podľa textu

V [   ] dňa [   ]

…………………… Podpis

[   ], s.r.o.
[   ], konateľ

Súdny poplatok v tomto prípade predstavuje 4% zo žalovanej sumy. Zmluvná pokuta netvorí príslušenstvo pohľadávky.

Ide o samostatný zaisťovací inštitút, ktorý na rozdiel od úrokov z omeškania vznikajúceho ako nepriaznivý právny následok pri omeškaní, si zmluvné strany musia vrátane jeho výšky písomne ​​dojednať.