Vzor žaloby o zrušení poskytovania mesačného dôchodku

ŽALOBA O ZRUŠENÍ POSKYTOVANIA MESAČNÉHO DÔCHODKU

(§ 202 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobkyňa: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], robotník, bytom v [ ], [ ]

o zrušenie platenia mesačného dôchodku [ ], – EUR

I.

Žalovaný utrpel dňa [ ] pracovný úraz. Žalobkyňa vykonala jeho odškodnenie a na základe rozsudku okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ] Platí žalovaného na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti [ ], – EUR mesačne.

Dôkaz: spis okresného súdu v [ ], sp. zn. [ ]

II.

Žalovaný dňa [ ] dovŕšil [ ] rokov svojho veku a podľa ustanovenia § 195 ods. 5 ZP mu patrí táto náhrada najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil uvedeného veku, teda do konca [ ].

Preto sa navrhuje vydanie tohto

rozsudku:

Povinnosť žalobcu platiť žalovanému mesačný dôchodok v sume [ ], – EUR podľa rozsudku okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ] sa ruší dňom [].

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V [ ] dňa [ ]

…………………………. Podpis

[ ] a.s.