Vzor žaloby pozostalej manželky o náhradu škody

ŽALOBA POZOSTALEJ MANŽELKY O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ PREVÁDZKOU DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

(§ 427 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

o [ ], – EUR s príslušenstvom
a platenie peňažného dôchodku [ ], – EUR mesačne

Prílohy: – kópia sobášneho listu

– Kópia správy o zárobkoch manžela žalobkyne za rok [ ]

– Kópia rozhodnutia DDZ v [ ] o pridelenie vdovského dôchodku

– Kópia potvrdenia o zaplatení účtov za zriadenie pomníka a účtu pohrebnému ústavu

– Kópia pokladničného bloku za smútočné ošatenie

I.

Žalovaný je prevádzkovateľom automobilu Škoda favorit LX ŠPZ [ ]. Dňa [ ] vo [ ] v [ ] nezvládol riadenie tohto automobilu, vošiel na chodník a usmrtil môjho manžela [ ].

Vzhľadom k tomu, že som v domácnosti, zaisťoval manžel pred smrťou moju výživu. Jeho čistý priemerný mesačný zárobok v cementárňach Berun predstavoval [ ], – EUR. Na moju výživu tak poskytoval najmenej [ ], – EUR mesačne. Sme bezdetní. Od jeho smrti poberám vdovský dôchodok vo výške [ ], – EUR mesačne, takže ostávajú nesplatené náklady na moju výživu vo výške [ ], – EUR mesačne.

V súvislosti s manželovým pohrebom som zaplatila pohrebnému ústavu [ ], – EUR. Za smútočné ošatenie som zaplatila [ ], – EUR, z toho 1/3 činí [ ] EUR. Za zriadenie pomníka som zaplatila [ ], – EUR, takže požadujem limit [ ], – EUR. Celkovo som teda na náklady pohrebe vynaložila [ ], – EUR; po odpočítaní pohrebného [ ], – EUR.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

sobášny list žalobkyne

spis polície týkajúce sa tejto dopravnej nehody

správa o zárobkoch môjho manžela za rok [ ]

rozhodnutie o priznaní vdovského dôchodku

potvrdenie o zaplatení účtu pohrebnému ústavu

potvrdenie o zaplatení účtu za zriadenie pomníka

pokladničné bloky na smútočné ošatenie

II.

Žalovaný ako prevádzkovateľ uvedeného automobilu zodpovedá za škodu vyvolanú jeho prevádzkou. V danom prípade teda zodpovedá za škodu, ktorá mi vznikla úmrtím môjho manžela a ktorá zodpovedá nákladom na výživu pozostalých manželky a mnou vynaloženým nákladom spojeným s pohrebom manžela.

Dňa [ ] som žalovaného o zaplatenie uvedených súm požiadala, on však odmietol škodu uhradiť.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný počnúc [ ] platiť žalobkyni sumu [ ], – EUR mesačne splatnú vždy do konca každého kalendárneho mesiaca.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR s [ ]% úroky z omeškania od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [] dňa [ ]

……………………. Podpis

Žalobkyňa je oslobodená od súdnych poplatkov podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 549/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

Obdobne pri strete dvoch automobilov. Ide potom o vysporiadanie medzi ich prevádzkovateľmi podľa účasti na spôsobení vzniknutej škody podľa § 431 obč. zák.

Úroky z omeškania upravuje od 15. 7. 1994 nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. -viď Vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.

Náhrada nákladov na výživu pozostalým – § 448 obč. zák.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom – § 449 ods. 2 obč. zák., § 47 zák. č. 117/1995 Zb., v znení neskorších predpisov.