Vzor žaloby pri uplatnení práva na úhradu nákladov

ŽALOBA PRI UPLATNENÍ PRÁVA NA ÚHRADU NÁKLADOV NA OPRAVU PRENAJATÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

Obvodnom súde v [   ] [   ] PSČ [   ] [   ] Žalobca: [   ], as, [   ], [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], sro, [   ], ul. [   ], [   ],

IČO: [   ]

D v o j m o

Žaloba o zaplatenie [   ], – EUR

I.

Žalobca a žalovaný uzavreli dňa [   ] zmluvu o nájme dopravného prostriedku – automobilu Renault v úprave nákladná dodávka, ŠPZ [   ], na obdobie do [   ].

Dôkaz: zmluva o nájme z [   ] (príloha 1)

II.

Dňa [   ] oznámil žalobca žalovanému, že vozidlo je potrebné vzhľadom k jeho opotrebovaniu (najmä bŕzd a spojky) pristaviť do opravovne na zabezpečenie jeho ďalšej bezporuchovej prevádzky. Žalovaný telefonicky [   ] vykonanie opravy odsúhlasil.

Dôkaz: list žalobcu z [   ] (príloha 2)

výpoveď pracovníka žalobcu [   ], bydlisko [   ], [   ]

III.

Oprava bola vykonaná v Autoopravovni [   ] na základe objednávky žalobcu z [   ]. Za opravu uhradil žalobca opravovni čiastku [   ], – EUR, a to dňa [   ].

Listom z [   ] žalobca požiadal žalovaného o zaplatení uvedenej sumy, čo však žalovaný odmietol s tým, že ide o náklady, ktoré musí hradiť nájomca vozidla zo svojho.

Dôkaz: kópia objednávky opravy z [   ] (príloha 3)

doklady o vykonaní opravy s rozpisom výkonov opravovne (príloha 4 a 5)

doklad o zaplatení ceny opravy (príloha 6)

list žalobcu z [   ] (príloha 7)

list žalovaného z [   ] (príloha 8)

IV.

Vzhľadom k tomu, že žalobca sa zmluvne nezaviazal hradiť náklady na opravy prenajatého vozidla, má za to, že tieto náklady má niesť vlastník vozidla – prenajímateľ. Toto svoje stanovisko sme oznámili žalovanému listom z [   ], žalovaný však opätovne naše právo na náhradu nákladov na opravu vozidla neuznal.

Dôkaz: list žalobcu z [   ] (príloha 9)

list žalovaného z [   ] (príloha 10)

V.

Na základe uvedených skutočností preto navrhuje žalobca, aby súd vydal tento

rozsudok:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi [   ], – EUR a trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [   ] dňa [   ]

… ……………… Podpis

[   ] a.s., [   ] [   ], prokurista
Prílohy: 1 – 10 podľa textu

Súdny poplatok [   ] , – EUR nalepený v kolkoch na originále žaloby.

V príklade žaloby uplatnené právo nájomcu na náhradu nákladov na opravu prenajatého vozidla sa opiera o ust. § 633 ods. 2, 3 obchodného zákonníka.

Nájomca je povinný potrebu opráv, na ktorých vykonanie je povinný podľa odseku 1, oznámiť bez zbytočného dokladu prenajímateľovi. Ak nesplní túto povinnosť, stráca právo na úhradu nákladov, môže však požadovať, o čo sa prenajímateľ opravou obohatil.

Právo na náklady podľa odseku 1 musí nájomca uplatniť u prenajímateľa do troch mesiacov po ich vynaložení. Ak tak neurobí, nemôže sa právo priznať v súdnom konaní, ak prenajímateľ oprávnene namietne, že právo nebolo uplatnené včas.