ŽALOBA PROTI DLŽNÍKOVI A RUČITEĽOVI

ŽALOBA PROTI DLŽNÍKOVI A RUČITEĽOVI

(§ 657 a § 548 ods. 1 obč. Zák.)

okresnému súdu

v [   ] (presná adresa súdu)

Trikrát

Žalobca: [  ], r. č. [  ], bytom [  ], [   ]

Žalovaný: 1. [  ], r. č .: [  ], bytom [   ], [  ]

 2. [  ], r. č .: [  ], bytom tamtiež

Kolky za [  ], – €

o [   ], – € s príslušenstvom

Prílohy: – kópia zmluvy o pôžičke s písomným vyhlásením ručiteľa z [   ]

– Kópie listov z [] a []

I.

Dňa [  ] som odovzdal žalovanému [  ] čiastku [  ], – € a on sa zaviazal mi ju vrátiť do [  ].

Žalovaný [   ] vzal na seba písomným vyhlásením z rovnakého dňa povinnosť, že mi uvedenú sumu zaplatí, ak tak neurobí 1. žalovaný – jeho syn.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

zmluva o pôžičke s písomným vyhlásením ručiteľa z [   ]

II.

[   ] mi čiastku [   ], – € nezaplatil, hoci som ho k tomu vyzval doporučeným listom z [  ]. Uvedenú čiastku mi doteraz nezaplatil ani 2. žalovaný, hoci som ho o to požiadal doporučeným listom z [   ] s tým, že 1. žalovaný dlh nesplnil, hoci som ho k tomu písomne ​​vyzval.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

doporučené listy z [  ]. a [   ]

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaní sú povinní zaplatiť žalobcovi sumu [  ], – € s []% úroky z omeškania, a to [  ] od [   ] do zaplatenia a Josef Nový od [  ] do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania, všetko do [  ] dní od právoplatnosti rozsudku, s tým, že plnením jedného zo žalovaných zanikne v rozsahu tohto plnenia povinnosť druhého.

V [  ] dňa [  ]

                                                                                                   … …………….. Podpis

Úroky z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. -bližšie viď vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.

Ak záväzok voči veriteľovi nesplnil ani dlžník, ani ručiteľ, nasledujú žaloby proti obom.Věřitel má právo požadovať splnenie na ručiteľovi, nesplnil ak dlžník v primeranej lehote dlh, hoci ho k tomu veriteľ v písomnej forme vyzval.

Výzvy nie je potrebné, ak ju nemôže veriteľ uskutočniť alebo ak je nepochybné, že dlžník dlh nesplní. Ak bolo ručenie dojednané na určitú dobu, je právo veriteľa zachované aj v prípade, že veriteľ v tejto dobe ručiteľa na plnenie vyzval.