Vzor žaloby týkajúca postih toho, kto zodpovedá za škodu

ŽALOBA TÝKAJÚCA POSTIH TOHO, KTO ZODPOVEDÁ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ZAVINENÍM INÉHO

(§ 440 obč. ZAK.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č.: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č.: [ ], bytom [ ], [ ]

Kolky za [ ], – EUR

o [ ], – EUR s príslušenstvom

I.

Som vlastníkom osobného automobilov Škoda 25 L [ ]. dňa [ ] som tento automobil požičal žalovanému, ktorý pri Jej zavinenej dopravnej nehode spôsobil [ ] škodu na jeho vozidle vo výške [ ], – EUR. [ ] Požiadal o náhradu škody mňa, ja som mu čiastku [ ], – EUR dňa [ ] zaplatil.

Dôkaz: výsluch účastníkov

výsluch svedka [ ], bytom [ ], [ ]

II.

[ ] som nahradil škodu, ktorú podľa § ZA 427 a § 431 obč. zák. odpovedám ako prevádzkovateľ automobilov, ktorého prevádzkou bola spôsobená. Škoda však bola spôsobená súčasne zavinením žalovaného, preto mam proti nemu postih. [ ] som žalovaného o zaplatení sumy [ ], – EUR požiadal, avšak bezvýsledne.

Dôkaz: ako zhora

III.

S ohľadom na hore uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR s [ ]% úroky z omeškania od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady riadenia, všetko to [ ] od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa  [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Súdny poplatok činí [ ] EUR

Úroky z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. – Pozri vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.