Vzor žaloby zamestnávateľa o neplatnosť zrušenia pomeru

ŽALOBA ZAMESTNÁVATEĽA O NEPLATNOSŤ OKAMŽITÉHO ZRUŠENIA PRACOVNÉHO POMERU A NÁHRADU ŠKODY

(§ 64 zák. Práce)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhradu škody

I.

Žalovaný pracuje u žalujúcej akciovej spoločnosti ako robotník-sklár podľa pracovnej zmluvy od roku [ ]. Dňa [ ] doručil žalujúci list, ktorým okamžite ruší pracovný pomer podľa ustanovenia § 54 ZP.

Dôkaz: pracovná zmluva, ktorá sa pripája

okamžité zrušenie pracovného pomeru z [ ], ktoré sa tiež pripája

II.

Dôvodom postupu žalovaného je potvrdenie ošetrujúceho lekára z [ ], podľa ktorého sa na prechodnú dobu odporúča, aby žalovaný konal ľahšiu prácu.

Toto okamžité zrušenie pracovného pomeru je neplatné, pretože jeho základom môže byť len lekársky posudok, podľa ktorého nemôže zamestnanec ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia jeho zdravia a zamestnávateľ ho nepreviedol v dobe do [ ] dní odo dňa predloženia posudku na inú, pre neho vhodnú prácu .

Dôkaz: lekárske potvrdenie z [ ]

výsluch žalovaného ako účastníka konania

III.

Po doručení okamžitého zrušenia pracovného pomeru žalobca oznámil, že považuje okamžité zrušenie pracovného pomeru za neplatné z dôvodov uvedených v tejto žalobe a že trvá na tom, aby aj naďalej konal svoju prácu.

Žalovaný však na toto oznámenie z [ ] nereagoval a do práce nedochádzalo. Keďže nemala za žalovaného náhradu, musel jeho prácu konať kolega, ktorým musela žalujúca vyplácať mesačne za nadčasy [ ], – EUR.

Túto čiastku mesačne preto požaduje zaplatiť, keď predchádzajúca výzva k náhrade zo [ ] zostala bez odpovede.

Dôkaz: oznámenia z [ ] a výzva z [ ], ktoré sa prikladajú

IV.

Z týchto dôvodov sa navrhuje vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že okamžité zrušenie pracovného pomeru, vykonané listom žalovaného zo [ ], je neplatné.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR a náklady konania v sume [ ], – EUR, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………………… Podpis

[ ] a.s.

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok [ ] EUR, a ďalej [ ] EUR z uplatnenej sumy.