Vzor žaloby o vrátenie náhrady mzdy za dovolenku

ŽALOBAO VRÁTENIE NÁHRADY MZDY NA DOVOLENKU

(§ 11 nar. Vl. Č. 108/1994 Zb.)

Okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

žaloba o zaplatenie náhrady mzdy za dovolenku

I.

V roku [ ] vyčerpal žalovaný celkom [ ] pracovných dní riadnej dovolenky.

Dôkaz: Výsluch žalovaného

II.

V dňoch [ ] a [ ] však žalovaný neospravedlnene zameškal pracovné smeny. Za každú takto zameškanú smenu sme žalovanému krátili dovolenku o dva dni, celkom teda o štyri dni. Stratou nároku na dovolenku je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy za vyčerpanú dovolenku v sume [ ], – EUR. Aj keď sme žalovaného vyzvali, aby dlžnú sumu uhradil do [ ], na našu výzvu vôbec nereagoval.

Dôkaz: výsluch svedka [ ], pod adresou žalovanej

prípis z [ ], ktorý sa prikladá

III.

Navrhujeme preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR a náklady konania [ ], – EUR, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ………….. Podpis

[ ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] EUR.