ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB

(§ 20f obč. Zák.) § 66 zák.304 / 2013 Zb.

Zápis o ustanovujúcej členskej schôdzi záujmového združenia spoločností [        ] a [        ]

konanej [        ] v [        ]

Ustanovujúca členská schôdza:

I.

Konštatuje, že je schopné uznášania. Prezenčná listina je prílohou tohto zápisu.

II.

Zakladá záujmové združenie spoločností [        ] a [        ] na účely [        ] pre [        ] a [        ] s názvom [        ].

Zoznam zakladajúcich členov združenia:

1. [        ], IČO: [        ], so sídlom v [        ], [        ], PSČ: [        ] 2. [        ], IČO: [        ], so sídlom v [        ], [        ], PSČ: [        ]

III.

Určuje, že v mene združenia bude konať jeho predseda. Prvým predsedom združenia volí

– pána [        ], r. č.: [        ], bytom [        ], [        ].

Menovaného výslovne splnomocňuje na podanie návrhu na zápis združenia do registra vedeného na Okresnom úrade v [       ].

IV.

Schvaľuje stanovy združenia, ktoré tvoria súčasť tohto zápisu.

V.

Splnomocňuje konateľa pána [        ] na podanie návrhu na zápis do registra združení vedeného na Okresnom úrade v [        ].

. . . . . . . . . . . . . . podpis                                . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

za [        ] s.r.o.                                                                                 za [        ] s.r.o. konatelia                                                                  konatelia [        ], [        ]                                                               

Záujmové združenie právnických osôb je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojím majetkom (nie majetkom svojich členov) za nesplnenie svojich povinností.

Záujmové združenia môžu vytvárať len právnické osoby na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu.

Členy združenia môžu byť len právnické osoby. Právnu subjektivitu združenie nadobúda zápisom do registra združení vedeného krajského úradu príslušného podľa sídla sdružení.

Záujmové združenia právnických osôb podľa nového občianskeho zákonníka podliehajú zmenám: – doteraz existujúce záujmové združenia právnických osôb sa budú aj naďalej riadiť existujúcimi predpismi; nový občiansky zákonník právnu úpravu záujmových združení právnických osôb neobsahuje, nové záujmové združenia právnických osôb už založiť nepôjde.

Záujmové združenie právnických osôb má právo zmeniť svoju právnu formu na spolok.