Zdravotné poistenie pre podnikateľov

Každá osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky musí byť zdravotné poistená. Kým za zamestnancov odvádza odvody zamestnávateľ, podnikatelia si výšku odvodov a ich zaplatenie včas musia postrážiť sami.

Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne, a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) a súkromné poisťovne Dôvera zdravotná poisťovňa a Union.

Aká je výška minimálnych odvodov do zdravotnej poisťovne pre SZČO, z čoho sa vypočíta? Aké sú podmienky pri zdravotnom poistení pre podnikateľov? Aj tým sa zaoberá nasledujúci článok.

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie je podľa zákona na Slovensku povinným poistením pre všetky fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

Výnimkou sú len:

 • osoby zamestnané a zároveň zdravotne poistené v zahraničí
 • zamestnanci služobného úradu, ktorí pôsobia viac ako pol roka v zahraničí
 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá podniká v zahraničí a je tam aj poistená
 • osoba, ktorá sa dlhodobo (viac ako pol roka) zdržiava v zahraničí a je tam aj zdravotne poistená

Od zdravotných odvodov sú oslobodené maloleté deti, rodič poberajúci rodičovský príspevok, ale aj nezamestnaní v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či dôchodcovia. Tieto skupiny sú tzv. poistenci štátu a zdravotné odvody za nich hradí štát.

Na základe zdravotného poistenia majú podľa Ústavy SR občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky v rozsahu určenom zákonom.

Povinné zdravotné poistenie sa riadi zákonom o zdravotnom poistení (č. 580/2004) a zákonom o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (č. 577/2004).

Zákon o zdravotnom poistení rozlišuje verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie. Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením alebo získaním trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a zaniká smrťou alebo zánikom trvalého pobytu na území SR.

Druhy zdravotného poistenia

Zdravotné poistenie poskytujú na Slovensku tri spoločnosti, a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP), Zdravotná poisťovňa Dôvera a Union zdravotná poisťovňa.

Na Slovensku sa rozlišujú dva druhy zdravotného poistenia, a to:

 • verejné zdravotné poistenie
 • individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie na Slovensku je financované z verejných zdrojov na základe poistného, ktoré platia poistenci do zdravotných poisťovní.

Individuálne zdravotné poistenie predstavuje neživotné poistenie a jeho rozsah sa riadi poistnými podmienkami v poistnej zmluve medzi poistencom a poisťovňou. Možno si takto poistiť zdravotnú starostlivosť a v prípade ochorenia, úrazu či tehotenstva takto pokryť liečebné náklady.

Ide v podstate o komerčné pripoistenie, ktorým možno doplatiť napríklad častejšie preventívne prehliadky, nadštandardnú starostlivosť pri hospitalizácii (napr. samostatná izba s vyšším komfortom), poistiť náklady na stomatologickú starostlivosť či poistiť liečebné náklady v zahraničí.

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) musia povinne odvádzať určenú sumu do Sociálnej poisťovne aj zdravotné odvody do vybranej zdravotnej poisťovne. Tieto tzv. odvody sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR a každoročne sa zvyšujú.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne i do zdravotnej poisťovne sa vypočítava ako 50 percent z priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúce dva roky.

V roku 2023 je tak výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov stanovená na sumu 605,50 eur (polovica z priemernej mesačnej mzdy pracovníka v hospodárstve za rok 2021 bola 1 211 eur).

V tomto roku predstavuje výška minimálnych mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne pre SZČO stanovená na sumu 200,73 eur. Minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne pre tento rok predstavujú sumu 84,77 eur.

Vypočítavajú sa príslušnou sadzbou z minimálneho vymeriavacieho základu, čo je pre tento rok 605,50 eur. Sadzba poistného pre SZČO je 14 percent, v prípade, ak ide o zdravotne znevýhodnenú osobu, sadzba je 7 percent. Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne pre osoby so zdravotným znevýhodnením predstavujú sumu 42,39 eur.

Čo sa uhrádza z verejného zdravotného poistenia

Z verejného zdravotného poistenia, povinného pre všetkých občanov s trvalým pobytom v Slovenskej republike, majú poistenci nárok na úhradu časti zdravotnej starostlivosti. O ktoré úkony ide spresňuje zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Poistenec má z verejného zdravotného poistenia nárok na:

 • preventívne prehliadky detí a mladistvých u pediatrov
 • preventívnu prehliadku dospelého u všeobecného lekára (raz za dva roky)
 • preventívna prehliadka pre deti u zubného lekára dvakrát ročne
 • dospelí majú nárok na preventívnu zubnú prehliadku raz ročne; tehotná žena má nárok na dve preventívne prehliadky u zubára
 • raz ročne prehliadka u gynekológa
 • pravidelné prehliadky u gynekológa počas tehotenstva a v šestonedelí
 • preventívna prehliadka pre poistencov od 50 rokov u urológa raz za tri roky
 • preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva u ľudí nad 50 rokov raz za 10 rokov
 • povinné očkovanie

V rámci poistného plnenia sa z verejného zdravotného poistenia uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť a tiež základné vyšetrenia, čiastočne sa prepláca aj liečba. Za stanovených podmienok sa z verejného zdravotníctva uhrádza aj ošetrenie poskytnuté v inom členskom štáte Európskej únie.

Úplne alebo čiastočne tiež možno uhradiť kúpeľnú liečbu indikovanú lekárom. Poskytnutie kúpeľnej liečby schvaľuje poisťovňa na základe odporúčania lekára.

Poisťovne však z verejného zdravotného poistenia neuhrádzajú zdravotnú starostlivosť, ktorú neindikoval lekár zdravotných dôvodov. Nemožno tiež žiadať preplatenie nákladov spojených s klinickým skúšaním ani liečbu následkov klinického skúšania.

Z verejného zdravotného poistenia sa neuhrádzajú ani sedenia u poradenského alebo pracovného psychológa a podobne.

Zdravotné poistenie tiež neposkytuje finančnú pomoc v prípade úmrtia blízkej osoby, preto je vhodné porovnať ponuky poisťovní a zaobstarať si poistenie pohrebných nákladov. Toto poistenie môže pomôcť zabezpečiť viaceré aspekty pohrebu, ako sú napríklad truhla, kvety, kňaz a ďalšie súvisiace náklady.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Ide o najväčšiu zdravotnú poisťovňu na Slovensku. VŠZP je štátnou zdravotnou poisťovňou spravovanou Ministerstvom zdravotníctva SR.

Ako bolo už vyššie spomenuté, odvádzanie poistného do zdravotnej poisťovne je povinné. Za zamestnancov odvádza zdravotné poistenie zamestnávateľ, v prípade podnikateľov (SZČO) či dobrovoľne poistených osôb to robí poistenec sám.

Za samostatne zárobkovo činnú osobu sa považujú osoby nad 18 rokov:

 • s oprávnením na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti
 • podnikatelia

Na platenie poistného sa treba prihlásiť do zdravotnej poisťovne. V prípade SZČO, ktorá je registrovaná na živnostenskom úrade, túto skutočnosť oznámi zdravotnej poisťovni živnostenský úrad.

Ak SZČO podniká na základe iného ako živnostenského oznámenia, tak sa treba prihlásiť do Všeobecnej zdravotnej poisťovne osobne či cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku.

Každú zmenu životnej situácie (rodinný stav, zmena priezviska, adresy,…) treba VŠZP oznámiť. Tak isto hlásiť treba aj ak sa SZČO stane poberateľom rodičovského a materského príspevku, ošetrovného či v prípade práceneschopnosti.

Každá SZČO je povinná sa nielen prihlásiť do zdravotnej poisťovne, ale aj platiť zdravotné odvody v stanovenej výške. Zdravotné poistenie sa platí vo forme preddavkov a splatnosť vo VŠZP je do 8 dni od uplynutia príslušného kalendárneho mesiaca (čiže za mesiac január sa preddavky musia zaplatiť najneskôr do 8. februára).

Všeobecná zdravotná poisťovňa zasiela svojim poistencom ročné zúčtovanie, v ktorom sa uvádza aj výška preddavku na nadchádzajúci kalendárny rok.

UNIQA poisťovňa

Poisťovňa UNIQA je univerzálna poisťovňa, ktorá ponúka produkty životného aj neživotného poistenia.

UNIQA poisťovňa ponúka celú škálu finančných služieb:

 • životné a neživotné poistenie
 • dôchodkové sporenie
 • investície
 • pôžičky
 • stavebné sporenie
 • hypotéky

V UNIQA poisťovni možno uzavrieť cestovné poistenie, povinné zmluvné poistenie aj havarijnú poistku. UNIQA poisťovňa ponúka aj možnosť poistiť si nehnuteľnosť či domácnosť, uzavrieť životné poistku či šetriť do dôchodku.

Dôvera zdravotná poisťovňa

Je najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Zabezpečuje starostlivosť pre 1,6 milióna poistencov.

Dôvera zdravotná poisťovňa okrem starostlivosti zo zákona poskytuje aj nadštandardný servis a služby ako napríklad:

 • preplácanie doplatkov za lieky pre deti do 18 rokov a ich mamy
 • očkovanie proti chrípke zadarmo
 • očkovanie proti hepatitíde A a B za polovičnú cenu
 • očkovanie proti rakovine krčka maternice

Minimálna výška mesačných odvodov za rok 2023 pre SZČO je 84,77 eur. Okrem toho, že Dôvera zdravotná poisťovňa posiela svojim poistencom ročné zúčtovanie, v ktorom je uvedená výška zdravotných odvodov na ďalší rok, možno si odvody vypočítať aj v kalkulačke na webe zdravotnej poisťovne.