Vzor žiadosti o dočasné pridelenie k inej právnickej osobe

ŽIADOSŤ O DOČASNÉ PRIDELENIE K INEJ PRÁVNICKEJ OSOBE

(§ 38 zák. Práce)

Adresa firmy [ ]

VEC:
Žiadosť o dočasné pridelenie k inej právnickej osobe

Spoločnosť [ ], u ktorej pracujem na pracovnej pozíciu robotník-sklár, úzko spolupracuje s novo založenou spoločnosťou [ ]. V záujme zapracovanie nových zamestnancov som bol požiadaný, aby som bol dočasne pridelený na rovnakú pracovnú pozíciu u organizácie [ ], a to po dobu 3 mesiacov (od [ ] do [ ] ). Po skončení môjho dočasného pridelenia u Vašej organizácie by som rád u Vás aj naďalej pracoval.

Žiadam o uzavretí dohody o mojom dočasnom pridelení v spoločnosti [ ] na pracovnej pozícii [ ].

V [ ], dňa [ ]

Podpis: ………………

Preložiť zamestnanca na výkon práce do iného miesta, než bolo dojednané v pracovnej zmluve, možno iba s jeho súhlasom, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje jej prevádzková potreba.

Pracovné úlohy preloženému zamestnancovi ukladá, jeho prácu organizuje, riadi a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dáva príslušný vedúci zamestnanec organizačnej jednotky, na ktorej pracovisko bol zamestnanec preložený.