ŽIADOSŤ O NÁHRADU ŠKODY NA ODLOŽENEJ VECI

ŽIADOSŤ O NÁHRADU ŠKODY NA ODLOŽENEJ VECI

(§ 204 zák. Práce)

[ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o náhradu škody vzniknutej stratou odloženej veci

Pracujem u Vašej spoločnosti v pracovnom pomere ako robotník. Dňa [ ] som na určené miesto v skrini v dielni odložil vrchný kabát tmavomodrej farby. Keď som po skončení smeny prišiel pre kabát, zistil som, že sa stratil.

Moje pátranie po kabáte bolo bezvýsledné. Lebo som kabát odložil na určenom mieste v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, požadujem náhradu za jeho stratu. Kabát som dostal k vianočným sviatkom od svojej manželky a stál [ ], – EUR. Túto čiastku požadujem uhradiť do konca [ ].

V [ ] dňa [ ]

…………………podpis

bytom [      ], [      ]

Podľa § 267 Zákonníka práce zamestnávateľ zodpovedá za škodu, ktorá zamestnancovi vznikne na veciach, ktoré obvykle nosia do práce a ukladá ich na mieste, ktoré je na to vyhradené.

Právo na náhradu škody musí zamestnanec uplatniť najneskôr do 15 dní od dňa, keď škodu zistil.