Vzor žiadosti o odškodnenie pracovného úrazu

ŽIADOSŤ O ODŠKODNENIE PRACOVNÉHO ÚRAZU

(§ 190 zák. Práce)

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o odškodnenie pracovného úrazu

Pracujem u Vašej spoločnosti podľa pracovnej zmluvy ako sklársky robotník. Dňa [ ] som na vlhkej podlahe v dielni pri zdvíhaní vrecia s farbivom pošmykol a poranil si pravú nohu. Následkom úrazu som bol v pracovnej neschopnosti do [ ].

Ako odškodnenie pracovného úrazu požadujem náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti vo výške [ ], – EUR, ktorá predstavuje rozdiel medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody a medzi vyplatenými nemocenskými dávkami.

Okrem toho požadujem náhradu bolestného vo výške [ ] bodov, čo predstavuje podľa pripojeného lekárskeho potvrdenia čiastku [ ], – EUR. Celkom žiadam o zaplatení [ ], – EUR do [ ], inak by som sa musel domáhať svojho nároku súdnou cestou.

V [ ] dňa [ ]

……………………podpis

bytom [ ], [ ]

Podľa § 369 Zákonníka práce je zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, zamestnávateľ povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť náhradu za:

a) stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti: patrí zamestnancovi vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a plnou výškou náhrady mzdy alebo platu podľa § 192 ZP a plnou výškou nemocenského.

Náhrada je vyplácaná mesačne a patrí nielen pri prvej, ale aj pri každej ďalšej pracovnej neschopnosti vzniknutej z dôvodu tohto pracovného úrazu, pričom sa vychádza z priemerného zárobku pred vznikom ďalšej pracovnej neschopnosti.

b) bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: Výška odškodnenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia sa stanoví na základe bodového ohodnotenia stanoveného v lekárskom posudku.

Lekár vystavuje posudok o bolestnom, v ktorom je bolestné aj sťaženie spoločenského uplatnenia hodnotené body, za každý bod sa vypláca [ ] EUR (vyhláška č. 440/2001 Zb.). Posudok o bolestnom zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi.

c) účelne vynaložené náklady spojené s liečením: tam môžeme zaradiť napríklad aj poplatok za vystavenie posudku o bolestnom.

d) vecnú škodu: napríklad rozbité hodinky alebo okuliare.