Vzor žiadosti o vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PLNENÍ POSKYTNUTÝCH PODĽA DOHODY O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE

(§ 143 zák. Práce)

Meno [ ]

bytom [ ]

Vec: Žiadosť o vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácia

Dohodou o zvýšení kvalifikácie ste sa zaviazal, že po skončení štúdia na škole [ ] zotrváte u našej spoločnosti po dobu štyroch rokov v pracovnom pomere. Štúdium ste dokončil dňa [ ], takže ste mal zotrvať v pracovnom pomere najmenej do [ ].

Na základe Vašej výpovede z [ ] skončil pracovný pomer dňom [ ]. Keďže nejde o žiadny z dôvodov, pre ktoré Vaša povinnosť na náhradu vynaložených nákladov nevzniká, žiadame o vrátenie týchto nákladov:

Náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku za [ ] dní po [ ] Eur, celkom teda [ ] Eur, študijné príspevok [ ] Eur a náhradu cestovných výdavkov [ ] Eur. Celkom požadujeme zaplatenie čiastky [ ] EUR do [ ]. Pri vyčíslenie tejto sumy sú už zohľadnené časti odpracovaného záväzku od [ ] do [ ].

Ak uvedenú sumu neuhradíte v stanovenej dobe, budeme nútení domáhať sa svojho nároku súdnou cestou.

V [ ] dňa [ ]

Spoločnosť [ ]