Vzor žiadosti o zaplatenie mzdy

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE MZDY

Názov Spoločnosti [ ]

so sídlom v [ ]

Vec: Žiadosť o zaplatenie mzdy

Pri vyúčtovaní mzdy za mesiac [ ] mne bola nesprávne vykonaná zrážka zo mzdy v sume [ ] EUR. Požadujem preto jej dodatočný doplatok, keďže na vykonanie zrážky zo mzdy nebol daný žiadny z dôvodov, ktoré upravujú ustanovenia § 121 ZP.

Ak by som nedostal uvedenú čiastku do [ ], bol by som nútený domáhať sa svojho nároku súdnou cestou.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]