Vzor žiadosti o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE NÁHRADY MZDY PRI PREKÁŽKE V PRÁCI

(§ 128 Zákonník práce)

Meno a adresa spoločnosti [ ]

VEC:
Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci

U Vašej spoločnosti [ ] pracujem na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] na pracovnej pozícii Robotník-sklár.

Dňa [ ] zomrela moja družka [ ], s ktorou som zdieľal spoločnú domácnosť po dobu 10 rokov pred jej smrťou. Požiadal som v tejto súvislosti o dva dni pracovného voľna, s čím môj nadriadený [ ] súhlasil.

Včera mi oznámil [ ], že za dva dni ([ ] a [ ]), kedy som nepracoval, nemám nárok na náhradu mzdy.

Úmrtie rodinného príslušníka, medzi ktoré je počítaná aj družka, odôvodňuje poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy za dva dni, pretože ide o dôležitú osobnú prekážku v práci, ktorá je uvedená v prílohe k PN.

Požadujem preto náhradu mzdy za dva dni v celkovej výške [ ] EUR.

Pokiaľ nebude mojej žiadosti vyhovené do termínu [ ], budem musieť svoj ​​nárok uplatniť súdnou cestou.

V [ ], dňa [ ]

Podpis …………

Ak zamestnanec nemôže vykonať prácu z iných dôležitých dôvodov týkajúcich sa jeho osoby, poskytne mu zamestnávateľ pracovné voľno.