Vzor žiadosti o zaplatenie náhrady mzdy

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE NÁHRADY MZDY ZA DOBU ČERPANIA NÁHRADNÉHO VOĽNA

(§ 6 zák. Č. 1/1992 Zb.)

Názov spoločnosti [ ], sídlo [ ]

Vec: Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy za dobu čerpania náhradného voľna

Po dohode so zamestnávateľom som pracoval vo sviatočných dňoch [ ]. Za tieto dni som dostal dosiahnutú mzdu aj náhradné voľno. Za dobu čerpania náhradného voľna som však nedostal náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku, ktorá mne prináleží v sume [ ] EUR.

Žiadam preto o zaplatení tejto sumy do ……… .. dní, lebo inak by som sa musel svojho nároku domáhať súdnou cestou.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]

Za dobu práce cez sviatok prislúcha zamestnancovi dosiahnutá mzda a náhradné voľno v rozsahu práce konané cez sviatok, ktoré mu bude poskytnuté najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po výkone práce cez sviatok alebo v inak dohodnutej dobe.

Za dobu čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Zamestnávateľ sa však môže so zamestnancom dohodnúť na poskytnutie príplatku k dosiahnutej mzde, a to najmenej vo výške priemerného zárobku miesto náhradného voľna.