Vzor žiadosti o zrušenie vyslania na pracovnú cestu

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE VYSLANIA NA PRACOVNÚ CESTU

(§ 154 zák. Práce)

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o zrušenie vyslania na pracovnú cestu

Pokynom udeleným mojím nadriadeným dňa [ ] som bola vyslaná bez môjho súhlasu na pracovnú cestu na dobu od [ ] do [ ] do [ ].

Keďže sa starám o dieťa vo veku [ ] mesiacov, žiadam o zrušenie môjho vyslania na pracovnú cestu.

V [ ] dňa [ ]

… ……………. Podpis

meno [ ] bytom [ ], [ ]

Tehotná žena a žena starajúca sa o deti mladšie ako osem rokov smie byť vysielaná na pracovnú cestu mimo obvodu obce svojho pracoviska alebo bydliska len so svojím súhlasom.

To isté platí pre osamelú ženu starajúcu sa o dieťa, kým nedosiahlo vek pätnástich rokov.