Vzor žiadosti ručiteľa voči zamestnancovi

ŽIADOSŤ RUČITEĽA VOČI ZAMESTNANCOVI O NÁHRADU ZA PLNENIE POSKYTNUTÉ ZAMESTNÁVATEĽOVI

(§ 247 zák. Práce)

[ ],

bytom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť ručiteľa o náhradu plnenia poskytnutého zamestnávateľovi

Písomným vyhlásením z [ ] som ako ručiteľ pristúpil k Tvojej povinnosti vo výške [ ], – EUR z dôvodu náhrady škody na zverených hodnotách, ktorú si mal voči svojmu zamestnávateľovi.

Lebo si dlžnú čiastku nezaplatil, vyzval ma Tvoj zamestnávateľ, aby som sumu [ ], – EUR uhradil. Urobil som tak [ ].

Preto požadujem nahradiť plnenie v tejto výške do [ ].

Inak sa budem svojho nároku domáhať súdnou cestou.

V [ ] dňa [ ]

…………………… Podpis

bytom v [ ], [ ]

Ručiteľ, ktorý nárok zamestnávateľa uspokojil, je oprávnený požadovať od zamestnanca náhradu za plnenie poskytnuté zamestnávateľovi.