Vzor žiadosti ručiteľovi o uspokojenie nároku zamestnávateľa

ŽIADOSŤ RUČITEĽOVI O USPOKOJENIE NÁROKU ZAMESTNÁVATEĽA

(§ 247 zák. Práce)

[ ],
bytom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o uspokojenie nároku zamestnávateľa

Písomným vyhlásením z [ ] ste ako ručiteľ pristúpil k povinnosti Vášho brata [ ], bytom v [ ], [ ], ktorý dlhuje našej spoločnosti čiastku [ ], – EUR z dôvodu náhrady škody na zverených hodnotách.

Hoci sme [ ] písomne ​​vyzvali na uspokojenie nášho nároku, doteraz sa tak nestalo.

Preto Vás podľa ustanovenia § 247 ods. 3 ZP žiadame o zaplatenie sumy [ ], – EUR do [ ]. Inak by sme boli nútení domáhať sa uspokojenia nároku súdnou cestou.

V [ ] dňa [ ]

……………….. podpis

[ ] a.s.
so sídlom [ ], [ ]

Ručiteľ je povinný nárok zamestnávateľa uspokojiť, ak ho neuspokojil zamestnanec, hoci ho na to zamestnávateľom písomne ​​vyzvaný.