Vzor žiadosti zamestnávateľa o náhradu škody

ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA O NÁHRADU ŠKODY

(§ 185 zák. Práce)

[   ], r.č. [   ], bytom [   ]

skladník

Vec:
ŽIADOSŤ O NÁHRADU ŠKODY

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [   ] pracujete v sklade sklárskych výrobkov v [   ] na pracovnej pozícii [   ]. Dňom nástupu do tejto práce ste tiež podpísal dohodu o hmotnej zodpovednosti za zverené výrobky.

Pri kontrolnej inventúre vykonanej v sklade dňa [   ] bol vyčíslený schodok v celkovej sume [   ] EUR (slovom [   ] Eur). Inventúre ste bol prítomný a vyčíslenie deficitu ste uznal za správne.

Keďže ste do dnešného dňa uvedenú finančnú čiastku nezaplatil, vyzývame Vás, aby ste tak urobil najneskôr do termínu [   ]. V opačnom prípade by sme sa museli domáhať nášho nároku súdnou cestou.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ……………….