Zmena poisťovne

Pokiaľ nie ste spokojný s vašou poistkou, máte možnosť zmeniť poisťovňu, je však nutné dodržať niektoré podmienky:

  • je potrebné podať výpoveď ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,

Ak to poistné podmienky ustanovujú, poistenie môžete zrušiť aj:

  • písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne,
  • písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti. Výpovedná lehota je jeden mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne,

Odporúčame pozrieť si konkrétne poistné podmienky PZP vášho poisťovateľa.

Máte nevýhodnú poistku? Porovnajte si za okamih bezplatne ceny PZP s ponukou všetkých poisťovní.

TIP:

Jednou z možností ako zrušiť poistnú zmluvu je prepis vozidla na iného držiteľa. Samozrejme treba počítať so správnym poplatkom za zmenu držiteľa vozidla a prípadne inými faktormi.