ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE

(§ 29 zák. O rod.)

Adresa Mestského úradu [   ]

Oznámenie o zmene priezviska

Dňa [   ] som uzavrela sobáš s [   ], narodený [   ] (rodné číslo [   ]) pred bývalým Mestským národným výborom v [   ] a prijala som jeho priezvisko.

Naše manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v [   ] z [   ] č.j. [   ], Ktorý nadobudol právoplatnosť dňa [   ]. Oznamujem, že opäť prijímam priezvisko [   ],, ktoré som mala pred uzavretím manželstva s [   ]. V [   ], dňa [   ]

Podpis …………………

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela, môže do 1 mesiaca po právoplatnosti rozsudku o rozvode oznámiť príslušnému matričnému úradu, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva. Zmena priezviska po rozvode je celkom bežná vec.

Predtým než sa rozhodnú manželia zmeniť si priezvisko sa musia rozviesť. Predtým však musia spísať žiadosť o rozvod.

Oznámenie sa podáva matričnému úradu (obecnému, príp. Obvodnému úradu poverenému viesť matriky), v ktorého obvode bolo manželstvo zapísané do knihy manželstiev.

V knihe manželstiev sa poznamená oznámenie o opätovnom prijatí skoršieho priezviska a oznamovateľovi je o tom vydané potvrdenie.

Ak užíval  jeden z manželov spoločné priezvisko a za ním svoje priezvisko predchádzajúce, môže oznámiť matričnému úradu pri zmene priezviska, že upúšťa od používania spoločného priezviska vedľa svojho priezviska skoršieho.