ZMLUVA O DIELO (na zhotovenie veci)

ZMLUVA O DIELO

(na zhotovenie veci)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa … (špecifikovať – napr. : kolekciu pracovných odevov v množstve 1 000 ks z materiálu dodaného objednávateľom v prevedení …), s týmito základnými technicko ekonomickými parametrami, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať : …

(prípadne odkázať na prílohu tejto zmluvu, v ktorej budú uvedené parametre zhotovovanej veci podrobnejšie popísané).

Článok II.

Cena

(Alternatívy)

a)Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie veci je : Sk (slovom).

b)Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie veci bude určená podľa kalkulačného vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. … tejto zmluvy, ( alebo podľa nabehnutých nákladov, avšak s rešpektovaním horného limitu ceny … Sk, a pod. ) .

( Pozn. : Ak sa zmluvné strany nedohodnú na cene, alebo spôsobe akým bude určená, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. )

Článok III.

Platobné podmienky

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie veci dohodnutú cenu v lehote do … dní od doručenia faktúry zhotoviteľa, po riadnom zhotovení a odovzdaní veci.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje platiť zhotoviteľovi nezávisle na postupe zhotovovania veci zálohy vo výške … Sk, v týchto termínoch …

Vyplatené zálohy budú od celkovej dohodnutej ceny odpočítané.

Článok IV.

Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vec v termíne do : …

Článok V.

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci

 1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý nesie aj nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, ako i nebezpečenstvo škody, prechádza na objednávateľa dňom prevzatia zhotovenej veci.
 2. Ak záväzok zhotoviť vec zanikne z dôvodu, za ktorý nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie ceny vecí prevzatých od neho zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ spracoval pri zhotovovaní veci alebo ktoré nemožno vrátiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 3. Ak zanikol záväzok zhotoviť vec z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu toho, o čo sa zhotoviteľ obohatil.

Článok VI.

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zhotoviteľ nie je ( alebo je ) viazaný pri určení spôsobu zhotovenia veci pokynmi objednávateľa
 2. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym zhotovením veci a jej odovzdaním objednávateľovi v sídle objednávateľa (miesto plnenia je možné dohodnúť odlišne)
 3. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi nasledovné podklady :

v lehote do :

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec v čase jej odovzdania objednávateľovi.
 2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady veci, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a informácií odovzdaných mu pre zhotovenie veci objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť.
 3. Ak bude dodaním vadnej veci porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže objednávateľ :

a) požadovať odstránenie vád zhotovením novej veci, alebo

b) požadovať odstránenie vád opravou veci, ak je to možné, alebo

c) požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady veci bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí. Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok podľa písm.a), b), c), alebo d) tohto odseku.

 1. Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád veci, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel zhotoviteľovi, uplatniť iné nároky z vád, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže mu zhotoviteľ oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

 1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín zhotovenia veci, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške …% z dohodnutej ceny za každý začatý mesiac omeškania.
 2. V prípade, ak objednávateľ v súvislosti s dodaním vadnej veci odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške … % z dohodnutej ceny zhotovovanej veci.
 3. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním podkladov zhotoviteľovi je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške … % z dohodnutej ceny veci za každý začatý mesiac omeškania.
 4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry ( alebo splátky) je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške … % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
 5. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy o dielo je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
 2. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
 4. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

V… dňa …

……………………………….               …………………………….

Objednávateľ                                                                     Zhotoviteľ