Vzor zmluvy o dielo

zmluva-o-dielo

ZMLUVA O DIELO  č.: [      ] /201. . .

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku bola uzavretá medzi zmluvnými stranami obchodná zmluva o dielo tohto znenia:

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

názov: [   ]

osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy (§ 15 obch. z.): [   ]

IČO: [   ]

DIČ: [   ]

Bankové spojenie: [   ]

Číslo účtu: [   ]

Telefón: [   ]

Fax: [   ]

e-mail: [   ]

2. Zhotoviteľ

názov: [   ]

osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy (§ 15 obch. z.): [   ]

IČO: [   ]

DIČ: [   ]

Bankové spojenie: [   ]

Číslo účtu: [   ]

Telefón: [   ]

Fax: [   ]

e-mail: [   ]

3. Názov stavby – objekt: [   ]

II.

Predmet zmluvy

1. Predmet diela:

stručný opis: [   ]

úplný opis: uvedený v prílohe č. 1 pozostávajúci z [   ] strán,

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

2. Adresa stavby: [   ]

3. Špecifikácia diela:

a) Jednotlivé časti diela sú určené projektovou dokumentáciou skladajúci sa z časti stavebnej, statiky, zdravotnej techniky, elektroinštalácie (vrátane bleskozvodu) a slaboprúdových rozvodov.

Dokumentáciu odovzdal objednávateľ v troch vyhotoveniach pri uzavretí zmluvy.

b) Práce budú vykonávané podľa pracovného postupu a časového harmonogramu určeného objednávateľom v projektovej dokumentácii.

4. Výmer dodávky materiálu:

a) materiál dodaný objednávateľom [   ]

b) materiál dodaný zhotoviteľom [   ]

Príloha č. 2 pozostávajúce z. [   ] Listov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

III.

Doba plnenia

a) Zhotoviteľ vykoná dielo v čase od [   ] do [   ]

Ďalej sa potom zmluvné strany dohodli, že bude plnené postupne po týchto častiach a termínoch:

časť A určená projektom skladu do [   ]

časť B určená projektom budovy kancelárií do. [   ]

časť C určená projektom trafostanice do [   ]

b) Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavebnú pripravenosť do [   ]. Pokiaľ bude stavebná pripravenosť odovzdaná k neskoršiemu dátumu, bude o túto dobu posunutá ako čas nástupu, tak aj čas ukončenia diela.

V prípade nedodržania tohto termínu je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške. [   ], – EUR za každý začatý deň omeškania. Zároveň si zhotoviteľ vyhradzuje právo považovať toto nesplnenia záväzku za podstatné porušenie zmluvy.

IV.

Cena diela

a) V súlade so zákonom č. 526/1990 Zb., o cenách, sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene za zhotovené dielo špecifikované v oddieli II tejto zmluvy, a to vo výške:

Cena za zhotovenie diela [   ], – EUR

DPH. . . . .% [   ], – EUR

Cena celkom [   ], – EUR

b) Cena diela je zmluvnými stranami určená podľa rozpočtu spracovaného zhotoviteľom (objednávateľom, projektantom + názov), ktorý sa považuje za neúplný.

variant:

[   Cena diela je zmluvnými stranami určená podľa rozpočtu spracovaného zhotoviteľom (objednávateľom, projektantom + názov), ktorý sa považuje za nezáväzný.]

Vo vzťahu k pojmu neúplný (nezáväzný) rozpočet považujú zmluvné strany za lehotu „bez zbytočného odkladu“ dobu 15 dní od zistenia potreby zvýšiť náklady oproti rozpočtu.

Do tejto doby musí zhotoviteľ písomne ​​požiadať objednávateľa o primerané zvýšenie ceny, inak jeho právo na zvýšenie zaniká. Objednávateľ sa zaväzuje za stanovených podmienok takéto zvýšenie zaplatiť.

c) Cenová doložka

Objednávateľ sa ďalej zaväzuje pristúpiť na zvýšenie ceny, ak dôjde k preukázateľnému zvýšeniu cien energie, surovín a tým aj materiálov a výrobkov potrebných k zhotoveniu diela.

Strany sa dohodli, že zvýšenie nižšej ako 10% nebude zhotoviteľ požadovať a objednávateľ nebude povinný zaplatiť. Zhotoviteľ požadované zvýšenie preukáže písomne ​​zhotoveným prepočtu.

d) Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi nižšie uvedené zálohy:

1. záloha vo výške [   ], – EUR (alebo% z ceny diela)

najneskôr do [   ] 201 [   ] v hotovosti.

2. záloha vo výške [   ], – EUR (alebo% z ceny diela)

najneskôr do [   ] 201 [   ] v hotovosti.

Po písomnom odovzdaní diela vystaví zhotoviteľ do 14 dní konečnú faktúru s týmito náležitosťami:

  • označenie faktúry a číslo,
  • meno alebo názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa, ich identifikačné čísla, údaj o zápise v obchodnom registri (alebo inej evidencii), vrátane spisovej značky,
  • predmet plnenia, číslo zmluvy a deň odovzdania diela,
  • cena diela s odpočtom preplatených preddavkov,
  • suma zostávajúca k úhrade.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru do 14 dní po jej doručení objednávateľovi. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po dátume odoslania doporučenou zásielkou s doručenkou.

V.

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

a) Vlastnícke právo k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania a prevzatia.

variant:

(Momentom zaplatenia dohodnutej ceny.)

variant:

(Vlastníkom je od počiatku objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje, že neprenesie vlastnícke právo k zhotovovanej veci na tretiu osobu pred zaplatením dohodnutej ceny.)

b) Nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci nesie od začiatku zhotovovania objednávateľ.

variant:

(Do odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ.)

Ďalšie dohody strán v súvislosti s nesením nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci:

Povinnosti objednávateľa: [   ]

Povinnosti zhotoviteľa: [   ]

VI.

Podmienky vykonávania diela

a) Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi písomne ​​staveniska (pracoviska) v termíne podľa bodu III b), a to v nižšie uvedenom stave: [   ]. V priestore staveniska (pracoviska) sa nachádzajú tieto existujúce a prevádzkované zariadenia: [   ]

Objednávateľ odovzdá opis ich presnej polohy a možného vplyvu na vykonávané práce v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.

b) Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho (povereného pracovníka). [   ] Povedie stavebný denník au tohto pracovníka bude tiež uložený.

Menovaný pracovník bude do stavebného denníka zapisovať údaje, ktoré považuje za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Za objednávateľa je oprávnený do denníka zapisovať a do neho nazerať pán (i) [   ]

Na zápisy vykonané jednou zmluvnou stranou musí druhá strana reagovať zápisom do denníka najneskôr do 3 dní, inak sa má za to, že údaj zapísaný je pravdivý.

Prípadné rozpory budú v lehote [   ] dní riešiť osoby oprávnenej konať za zmluvné strany vo veciach tejto zmluvy. Iba tieto osoby môžu tiež zápisy v stavebnom denníku meniť zmluvu.

Je zakázané zápisy v denníku prepisovať, škrtať a nemožno tiež z neho vytrhávať jednotlivé stránky. Vedenie denníka sa končí dňom odstránenia poslednej vady oznámené (reklamované) v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby.

c) Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom nižšie uvedených pracovníkov vykonávať priebežnú kontrolu diela.

pracovník [   ]

pracovník [   ]

Na pracoviská môžu vstupovať len títo poverení pracovníci objednávateľa.

d) Celá verejnoprávny rozhodnutia potrebné podľa právnych predpisov na vykonávanie práce zabezpečuje zhotoviteľ.

variant:

(Objednávateľ.)

e) Všetky zmeny projektovej dokumentácie znamenajúci zmenu dohodnutého diela musí byť písomne ​​odsúhlasené osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy (prípadne tiež spracovateľom, resp. zhotoviteľom projektovej dokumentácie).

f) Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí zhotoviteľovi po celú dobu vykonávania diela sociálne zariadenie (šatňu, WC, umyváreň) pre 20 pracovníkov, príkon el. energie vo výške najmenej 100 kW, vody vo výške najmenej 0,5 m3 / min a uzamykateľnú miestnosť o výmere 50 m2 pre uskladnenie náradia zdarma.

g) Všetky práce naviac znamenajú zmenu zmluvy, a preto musia byť písomne ​​dohodnuté osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy, a to buď zápisy v stavebnom denníku alebo na samostatných listoch ako dodatky k zmluve.

h) Bezpečnosť práce a požiarna ochrana sa riadi platnými bezpečnostnými predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy.

VII.

Povinnosti zmluvných strán

a) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutej kvalite a čase.

b) Zhotoviteľ písomne ​​vyzve objednávateľa 15 dní pred dohodnutým (prípadne podľa zmluvy posunutým) termínom plnenia k prevzatiu diela.

Objednávateľ je povinný v dohodnutej dobe dielo prevziať na adrese [   ] (v mieste realizácie) a potvrdiť podpisom preberacieho protokolu správnosť a úplnosť vykonaného diela.

c) Objednávateľ súhlasí s prevzatím dokončeného diela aj pred uplynutím dohodnutého termínu plnenia.

VIII.

zmluvné pokuty

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri nedodržaní dohodnutého termínu plnenia zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške [   ], – EUR za každý deň omeškania.

b) Objednávateľ sa zaväzuje pri omeškaní so zaplatením dohodnutých záloh a konečnej faktúry zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške [   ], – EUR za každý deň omeškania.

c) Ďalšie zmluvné pokuty okrem už uvedených [   ]

d) Dohodnuté zmluvné pokuty zaplatí objednávateľ vedľa škody, ktorá zhotoviteľovi vznikne porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zhotoviteľ sa môže domáhať aj náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

Zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak porušenie povinnosti nezavinil. Ďalej potom nie je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak objednávateľovi nevznikne v súvislosti s porušením sankcionované povinnosti škoda.

IX.

Iné dojednania

a) Nesplnenie dojednania o záväzkoch objednávateľa zakladá zhotoviteľovi právo na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na zaplatenie zmluvnej pokuty.

b) Dohodnutý termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pre nepriazeň počasia (napr. dážď, mráz atp.) pokračovať v realizácii diela.

Údaj o tejto skutočnosti bude zapísaný zhotoviteľom v stavebnom denníku a jeho vierohodnosť potvrdená objednávateľom alebo treťou nezávislou osobou.

Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác zhotoviteľa pre prekážky ležiace na strane objednávateľa.

c) Objednávateľ zabezpečuje svoj ​​záväzok zaplatiť dohodnutú cenu poskytnutím nižšie uvedené istoty:

X.

Záruka

Zhotoviteľ ručí za kvalitu ním vykonaných prác (diela) podľa tejto zmluvy po dobu 24 mesiacov od dátumu odovzdania objednávateľovi za podmienok uvedených v záručnej listine. (V záručnej listine je nutné uviesť výrobky a materiály vylúčené zo záruky, resp. s kratšou záručnou lehotou.

Ďalej je nutné uviesť podmienky údržby a zaobchádzanie s výrobkami a materiálmi, ktorých nedodržanie vylučuje zodpovednosť za výskyt vady v záručnej lehote.)

Reklamácia vád musí byť vykonaná písomne​​. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady, ním uznané, v lehote 3 mesiacov od doručenia reklamácie objednávateľom.

XI.

Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s tým, že podpisy oprávnených osôb zmluvných strán budú podniknuté na všetkých listoch zmluvy.

Vykonané škrty a doplnenie v zmluve boli urobené z vôle oboch zmluvných strán pred podpisom zmluvy.

Všetky dodatky k tejto zmluve budú vykonané v písomnej forme, označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.

Ďalšie dojednania:

V [   ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis    . . . . . . . . . . . . . . . . ..podpis

[   ]                                                                                           [   ]

Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.

Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.

Od obsahu zmluvy a povahy diela závisí, či je zhotoviteľ povinný vykonať ho osobne alebo či je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť.

Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu.

Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky.

Ak bola cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne ​​alebo ak práce dodatočne písomne ​​objednal.

Ak došlo v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ na to povinný objednávateľa bez meškania písomne ​​upozorniť a oznámiť mu novú cenu.

Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť; neurobí bez zbytočného odkladu od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novú cenu, ibaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech.

Ak nemožno cenu pri uzavretí zmluvy dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom.

Ak zhotoviteľ zistí dodatočne, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne ​​upozorniť a oznámiť mu novo určenú cenu; inak nemá právo na zaplatenie rozdielu v cene.

Objednávateľ je oprávnený po oznámení novo určenej ceny od zmluvy odstúpiť; odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novo určenú vyššiu cenu.

Ak má objednávateľom dodaný materiál nedostatky, ktoré bránia riadnemu vyhotoveniu diela, zhotoviteľ je povinný na to objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť.

Rovnakú povinnosť má zhotoviteľ aj vtedy, ak objednávateľ žiada, aby bolo dielo vykonané podľa pokynov, ktoré sú nevhodné.

Trvá Ak objednávateľ napriek upozorneniu zhotoviteľa na objednávke, zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť.

Ak je na vykonanie diela potrebná súčinnosť objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený určiť na to primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže od zmluvy odstúpiť, upozorní ak na taký následok.

To isté platí, ak sa dielo vykonáva u objednávateľa a ten nevykoná potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia pre osoby vykonávajúce dielo.

Ak poskytne objednávateľ riadne a včas potrebnú súčinnosť, zhotoviteľ však v určený čas nepristúpi k vykonaniu diela, patrí mu právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu tým vznikli.

Toto právo musí uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia veci; ak odstúpi z tohto dôvodu od zmluvy, musí ho uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od odstúpenia; inak právo zanikne.

Ak bolo dielo bolo zmarené náhodou pred časom splnenia, stráca zhotoviteľ nárok na odmenu.

Aj keď sa dielo nevykonalo, patrí zhotoviteľovi dojednaná cena, ak bol ochotný dielo vykonať a zabránili ak mu v tom okolnosti na strane objednávateľa.

Je však povinný dať si započítať to, čo ušetril nevykonaním diela, čo zarobil inak alebo čo úmyselne zameškal zarobiť. Bol Ak zhotoviteľa zdržali vo vykonávaní diela okolnosti na strane objednávateľa, patrí mu za to primeraná náhrada.

Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.

  Ak záleží vykonanie diela osobitných osobných vlastností zhotoviteľa, zrušuje sa zmluva jeho smrťou.

Dedičia zhotoviteľa sa môžu domáhať iba zaplatenia upotrebiteľné hmoty pripravenej na dielo a časti odmeny primeranej upotrebiteľným výsledkom vykonanej práce. Smrť objednávateľa sama o sebe zmluvu nezrušuje.