ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

( na vykonanie stavebných prác )

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné práce … (špecifikovať ) ( ďalej len „dielo“ ) v rámci investičnej akcie … (špecifikovať ), v súlade s projektovou dokumentáciou uvedenou v prílohe č. … , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je vykonanie týchto skúšok : … .

Článok II.

Cena

( Alternatívy )

a)Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je … Sk (slovom …)

b)Cena za vykonanie diela, určená na základe predbežného rozpočtu, uvedeného v prílohe č. …, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy je : … Sk (slovom … ).

c)Cena za vykonanie diela, určená na základe záväzného rozpočtu, uvedeného v prílohe č. …, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy je : … Sk (slovom …). Táto cena je záväzná aj v prípade zmeny podmienok, za ktorých bol rozpočet spracovaný.

d)Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela bude určená podľa kalkulačného vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. … tejto zmluvy

Poznámky :

1.) Ak bola cena určená na základe rozpočtu, ohľadne ktorého zo zmluvy vyplýva, že sa nezaručuje jeho úplnosť, môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia tejto zmluvy.

2.) Ak sa zmluvné strany nedohodnú na cene, alebo spôsobe akým bude určená, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. )

Článok III.

Platobné podmienky

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do … dní od doručenia faktúry zhotoviteľa, po riadnom ukončení montážnych prác a prevzatí diela objednávateľom.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje platiť zhotoviteľovi nezávisle na postupe montážnych prác zálohy vo výške … Sk, v týchto termínoch … Vyplatené zálohy budú od dohodnutej ceny odpočítané.

Článok IV.

Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch :

– začatie prác : …

– ukončenie prác : …

– odovzdanie diela : …

Článok V.

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

 1. Vlastníkom zhotovovanej veci ( napr.budovy, cesty a pod ) je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na nej.
 2. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ vykonávaním diela obohatil.
 3. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny veci, ktoré účelne obstaral, a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci

Článok VI.

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pri určení spôsobu vykonávania diela nie je viazaný pokynmi objednávateľa.
 2. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela objednávateľovi.
 3. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi nasledovné podklady :

v lehote do …

 1. Objednávateľ je povinný odovzdať v lehote do … zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce realizované, v stave predpokladanom projektovou dokumentáciou, t.j. bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela zťažovali, alebo znemožňovali. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej zhotoviteľ výslovne prehlási, či stavenisko preberá, alebo nie.
 2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť tiež : … ( napr. elektrické prípojky, uzamknutie priestorov, šatne, prípojku vody a pod.) v termíne do : … .

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
 2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a informácií odovzdaných mu pre vykonanie diela objednávateľom v prípade, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť.
 3. Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže objednávateľ :

a) požadovať odstránenie vád opravou, alebo

b) odstúpiť od zmluvy o dielo.

Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí. Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok podľa písm.a), alebo b) tohto odseku.

 1. Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád diela, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel zhotoviteľovi, uplatniť iné nároky z vád, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže mu zhotoviteľ oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.
 2. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní … mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

 1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške … % z dohodnutej ceny diela za každý začatý mesiac omeškania.
 2. V prípade, ak objednávateľ v súvislosti s dodaním vadného diela odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške … % z dohodnutej ceny diela.
 3. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním dohodnutých podkladov zhotoviteľovi je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške … % z dohodnutej ceny diela za každý začatý mesiac omeškania.
 4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry ( alebo splátky) je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške … % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
 5. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
 2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
 4. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

V… dňa …

……………………………….                      …………………………….

Objednávateľ                                                                     Zhotoviteľ