ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI – VZOR

ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI

(§ 489 obch. Zák.)

[   ], spol. s r.o., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ] v oddiele [   ] vložka [   ], jej mene konateľ pán [   ],

ako predávajúci

a pán [   ], podnikateľ, IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ], evidovaný u živnostenského odboru Magistrátu mesta [   ] pod č. [   ],

ako kupujúci,

uzavreli dnešného dňa túto

zmluvu o kúpe prenajatej veci

I.

Účastníci uzavreli dňa [   ] zmluvu o nájme osobného automobilu Škoda Felicia, ŠPZ [   ], na dobu určitú do [   ].

II.

Dodatkom k uvedenej nájomnej zmluve a v nadväznosti na ňu sa účastníci podľa § 489 a nasl. obch. zák. dohodli, že nájomca je oprávnený na kúpu prenajatej veci.

III.

Nájomca sa stáva vlastníkom prenajatého automobilu označeného v článku. I. tejto zmluvy, a to dňom skončenia nájmu podľa nájomnej zmluvy uvedenej v čl. I. zhora, teda dňom [   ], ak budú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  1. Nájomný vzťah trval po celú dobu, na ktorú bola uvedená nájomná zmluva uzavretá.
  2. Kupujúci zaplatil dohodnutú kúpnu cenu vo výške [   ], – EUR (slovom [   ] Eur).
  3. Kupujúci oznámil predávajúcemu písomne ​​najneskôr v deň skončenia nájmu podľa uvedenej nájomnej zmluvy, že uplatňuje právo na kúpu prenajatého automobilu ku dňu skončenia nájmu.

IV.

Účastníci prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [   ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[   ] Spol. s r.o.                                                                                        [   ] konateľ  

Zmluva musí byť uzavretá písomne ​​(§ 630 ods. 2 obch. Zák.), Inak je podľa § 40 ods. 1 obč. zák. neplatná.

Zmluvou o kúpe prenajatej veci si strany dojednajú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú vec alebo prenajatý súbor vecí počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku.