Zmluva o nájme nebytových priestoroch

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH

(zák. č. 116/1990 Zb., v znení neskorších predpisov)

Dňa [   ] uzavreli

[   ], r. č .: [], bytom [  ], [  ], ako prenajímateľ,

a [  ], r. č .: [  ], bytom [  ], [  ], ako nájomca,

túto

zmluvu o nájme nebytových priestorov:

I.

Prenajímateľ ako výlučný vlastník domu č. P. [  ] vo [  ] v [  ] prenechá nájomcovi do užívania 3 miestnosti s jedným WC o celkovej výmere 120 m2. Ide o nebytové priestory s vlastným vchodom tvoriaci prízemí uvedeného domu.

II.

Nájomca je oprávnený zhora ohraničené priestory užívať len na predaj kozmetiky a prevádzky kozmetického salónu.

III.

Nájom sa uzatvára od [  ] na obdobie [  ] rokov.

IV.

Nájomca sa oboznámil so stavom prenajímaných priestorov a v tomto stave ich preberá.

V.

Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za nájom nebytových priestorov vymedzených ad Aj zhora nájomné vo výške [  ], –€ za 1 m2 ročne, celkom [  ], – € (slovom eur) ročne, a to v mesačných splátkach vo výške [  ], – € splatných vždy do pätnásteho každého kalendárneho mesiaca vopred na účet prenajímateľa č. [] u [  ], a.s., v [  ]  , špecifický symbol [  ]

VI.

Ak dosiahne index rastu cien v porovnaní s [ ] 10%, zvýši sa nájomné počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po uvedenom náraste indexu na [   ], – € ročne, tj. [   ], – € mesačne, teda o 10%. K ďalším zvýšením o 10% posledného nájomného dôjde obdobne vždy, keď index rastu cien dosiahne 10% v porovnaní s prvým dňom mesiaca, kedy došlo k poslednému zvýšeniu nájomného.

VII.

Nájomca sa zaväzuje prispievať prenajímateľovi na úhradu za vodné, stočné a za odvoz popola podľa pomeru plochy užívanej nájomcom k celkovej ploche domu, tj. [   ]% Z celkovej sumy vyúčtovanej za uvedené služby majiteľovi domu vždy raz ročne do [   ] dní po predložení vyúčtovania nájomcovi .

VIII.

Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

IX.

Účastníci zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [  ] dňa [   ]

…………….. Podpis …………….. Podpis

Špeciálnym predpisom upravujúcim nájom a podnájom nebytových priestorov zák. č. 116/1990 Zb. v znení zák. č. 403/1990 Zb. zák. č. 529/1990 Zb. zák. č. 540/1991 Zb. a zák. č. 302/1999 Zb.

Podľa tohto zákona musí byť zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená písomne​​, inak je neplatná. Nový občiansky zákoník teda namiesto nájmu nebytových priestorov hovorí o nájme priestorov slúžiacich podnikanie.

Priestor slúžiaci podnikaniu je priestor alebo miestnosť, ktorý je prenajatý za účelom prevádzkovania podnikateľskej činnosti a slúžia potom aspoň prevažne podnikaniu, bez ohľadu na to, ak je tento účel vyjadrený v nájomnej zmluve.

Ak by nájomca chcel zmeniť povahu svojho podnikania v prenajatom priestore, môže.

Platí pri tom však to, že zmena činnosti alebo jej podmienok oproti tomu, čo bolo dohodnuté v nájomnej zmluve alebo čo bolo možné pri jej uzatváraní dôvodne predpokladať, nesmie zhoršiť pomery v nehnuteľnosti a nesmie na primeranú mieru poškodzovať prenajímateľa alebo ostatných užívateľov nehnuteľnej veci.