Vzor zmluvy o obchodnom zastúpení

ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

(§ 652 obch. Zák.)

[   ], a.s., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ],

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ]

v oddiele [   ] vložka [   ]

jej mene člen predstavenstva [   ],

ako zastúpená,

a

pán [   ], podnikateľ, IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ],

evidovaný u živnostenského odboru Magistrátu mesta [   ] pod č. [   ],

[   ], Ako obchodný zástupca,

uzavreli dnešného dňa túto

zmluvu o obchodnom zastúpení

I.

Zástupca sa zaväzuje, že bude pre zastúpenie na svoje náklady vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatváraniu kúpnych zmlúv na predaj tovaru zastúpenou, najmä získavať a odovzdávať zastúpené objednávky tovaru od tretích osôb – zákazníkov.

II.

Táto zmluva sa vzťahuje na všetkých plastových výrobkov vyrábaných zastúpenou.

III.

Zástupca sa zaväzuje ponúkať tovar a prijímať pre zastúpenie objednávky tovaru len v rozsahu, skladbe a za podmienok (vrátane cenových) stanovených zastúpenou, vždy podľa jej posledného pokynu, ktorý bol zástupcovi oznámený alebo doručený.

IV.

Ďalej sa zástupca zaväzuje podľa pokynov zastúpené vybavovať jej mene reklamácie zákazníkov, prípadne sa na ich vybavovanie podieľať.

V.

Zastúpená zástupca týmto k činnostiam podľa tejto zmluvy splnomocňuje.

VI.

Zastúpená sa zaväzuje dodávať zástupcami zadarmo vzorky ponúkaného tovaru a propagačné materiály.

Zástupca sa zaväzuje dodané vzorky riadne opatrovať a vrátiť ich zastúpené, akonáhle ich nebude potrebovať na činnosť podľa tejto zmluvy, akonáhle bude k vrátenie zastúpenou vyzvaný alebo do 3 dní od ukončenia vzťahu podľa tejto zmluvy.

Zástupca sa zaväzuje vrátiť vzorky tovaru do jedného týždňa odo dňa, kedy ho k tomu zastúpenie vyzve, v sídle zastúpenia, a to v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie činností, ku ktorej mu boli zverené, prípadne zaplatiť zastúpené cenu vzoriek.

VII.

Zastúpená sa zaväzuje platiť zástupcami za činnosť podľa tejto zmluvy províziu vo výške [   ]% z ceny tovaru, predaného na základe objednávok získaných zástupcom, a to vždy do 1 týždňa odo dňa, kedy za uvedený tovar zaplatil zastúpenie zákazník.

Ak zaplatí zákazník iba časť kúpnej ceny, bude provízia vypočítaná a zaplatená z tejto časti.

Provízia zahŕňa aj úplnú náhradu všetkých nákladov vynaložených zástupcom na jeho činnosť podľa tejto zmluvy a odmenu za účasť zástupcu pri vybavovaní reklamácií.

Zástupca má právo na zaplatenie odmeny splatnej po uplynutí výpovednej doby aj po zrušení tejto zmluvy, pokiaľ sa účastníci tejto zmluvy nedohodnú inak.

VIII.

Zástupca sa zaväzuje uskutočňovať činnosť podľa tejto zmluvy s vynaložením odbornej starostlivosti, dbať na záujmy zastúpené a riadiť sa jej pokynmi.

Ak nemôže zástupca vykonávať svoju činnosť pre zastúpenou, musí jej o tom okamžite podať správu.

Zástupca nesmie oznámiť údaje získané od zastúpené pri svojej činnosti bez súhlasu zastúpené iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo iné osoby. Táto povinnosť trvá aj po skončení tejto zmluvy po dobu troch rokov. Pre nesplnenie tejto povinnosti sa zjednáva zmluvná pokuta [   ], – EUR splatná na požiadanie.

IX.

Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou od [   ] na dobu neurčitú.

Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne ​​vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

V [   ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . podpis                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[   ] A.s. [   ]                                                                                      [   ]

člen predstavenstva

Zmluva musí byť uzavretá písomne ​​(§ 652 ods. 2 obch. Zák.), Inak je podľa § 40 ods. 1 obč. zák. neplatná.

Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako nezávislý podnikateľ zaväzuje dlhodobo pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatváraniu určitého druhu zmlúv (ďalej len „obchody“) alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet.

Obchodným zástupcom nemôže byť:

a) osoba, ktorá môže ako orgán zaväzovať právnickú osobu,
b) spoločník alebo člen podľa zákona splnomocnený zaväzovať ostatných spoločníkov alebo členov, alebo
c) likvidátor alebo správca.

Ustanovenia o obchodnom zastúpení sa nepoužijú na

a) obchodný zástupca, ktorých činnosť nie je platená, alebo
b) osoby pôsobiace na európskom regulovanom trhu alebo zahraničnom trhu obdobnom regulovanému trhu alebo v európskom mnohostrannom obchodnom systéme alebo na komoditnej burze.