Zmluva o obchodnom zastúpení

ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

a

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie

Článok I.

Predmet zmluvy

Obchodný zástupca bude pre zastúpeného vyvíjať činnosť, ktorá bude smerovať k uzatváraniu kúpnych zmlúv (obchodov) v nasledovných oblastiach: ……….. Za týmto účelom bude vyhľadávať záujemcov o uzavretie týchto zmlúv.

Článok II.

Provízia

 1. Zmluvné strany sa dohodli na provízii vo výške …% z každého uzavretého a splneného obchodu.
 2. V prípade, že tretia osoba splnila svoj záväzok len čiastočne, náleží obchodnému zástupcovi len pomerná časť provízie.
 3. Obchodný zástupca má nárok na províziu tiež v prípade, keď záväzok tretej osoby voči zastúpenému zanikol, alebo splnenie tohto záväzku sa oddialilo z dôvodu, za ktorý zodpovedá zastúpený.
 4. V dohodnutej provízii sú (alternatíva – nie sú ) zahrnuté aj náklady obchodného zástupcu spojené s jeho činnosťou.

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

a) odovzdať obchodnému zástupcovi všetky podklady a pomôcky potrebné pre plnenie povinností obchodného zástupcu, a to predovšetkým: ……

Všetky podklady a pomôcky zostávajú majetkom zastúpeného, obchodný zástupca je povinný ich vrátiť po skončení tejto zmluvy, pokiaľ ich nespotreboval pri plnení svojho záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy.

b) zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu za podmienok a v rozsahu uvedených v Čl.II. tejto zmluvy.

 1. Obchodný zástupca sa zaväzuje:

a) uskutočňovať predmetnú činnosť s vynaložením odbornej starostlivosti, dbať na záujmy zastúpeného a riadiť sa jeho pokynmi,

b) podávať zastúpenému správu o vývoji trhu a o všetkých okolnostiach dôležitých pre záujmy zastúpeného, predovšetkým tie, ktoré smerujú k uzatváraniu obchodov,

c) oznámiť zastúpenému bez zbytočného odkladu, že nemôže vykonávať predmetnú činnosť,

d) neoznamovať informácie, získané od zastúpeného pri svojej činnosti bez jeho súhlasu iným osobám, alebo tieto informácie nevyužívať pre seba alebo iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami zastúpeného. Táto povinnosť trvá aj po ukončení tejto zmluvy,

e) spolupôsobiť v rámci svojho záväzku pri uskutočňovaní uzavretých obchodov podľa pokynov zastúpeného a v jeho záujme, predovšetkým mu pomáhať pri riešení nezrovnalostí, ktoré vzniknú z uzavretých obchodov,

f) navrhovať uzatváranie obchodov len s osobami, u ktorých sú predpoklady , že svoje záväzky splnia,

g) uschovávať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou po čas, po ktorý tieto doklady môžu byť významné pre ochranu záujmov zastúpeného.

Článok IV.

Zánik zmluvy

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú (alternatíva – na dobu určitú, do :…)
 2. V prípade, že zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú,môže byť ukončená ktoroukoľvek zo zmluvných strán výpoveďou, pričom výpovedná lehota je … mesačná, a začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 3. Zmluva môže byť ukončená aj písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.
 3. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy, potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.

V… dňa…

Zastúpený :                                                         Obchodný zástupca :