Zmluva o poskytovaní služieb – vzor

Bežné služby, ako napríklad upratovanie priestorov, ošetruje zvyčajne zmluva o poskytovaní služieb. Aké sú náležitosti takejto zmluvy a za akých okolností ju možno vypovedať?

Odstúpiť od zmluvy možno výpoveďou, písomným odstúpením od zmluvy či dohodou. Ako by mala vyzerať zmluva o poskytnutí služieb a ako napísať vzor výpovede, možno nájsť nižšie.

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb je právne záväzná dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami, v ktorej sú uvedené podmienky, za ktorých bude poskytovateľ služieb poskytovať služby klientovi.

V zmluve by mal byť jasne vymedzený rozsah poskytovaných služieb, kvalita poskytovaných služieb, platobné podmienky, doba trvania zmluvy a všetky ďalšie platné podmienky.

Zmluvné strany by si mali jasne vymedziť rozsah služieb, ktoré sa majú poskytovať vrátane konkrétnych úloh, cieľov a časového rámca potrebného na splnenie potrieb klienta.

V zmluve by mala byť uvedená aj kvalita poskytovaných služieb vrátane akýchkoľvek špecifických noriem alebo požiadaviek, ktoré musí poskytovateľ služieb spĺňať.

Uviesť treba aj platobné podmienky vrátane termínu splatnosti platieb a prípadných sankcií alebo poplatkov za oneskorené platby.

Dôležitým faktorom je aj trvanie zmluvy. Zmluva by mala obsahovať:

 • dátum začiatku
 • dátum konca platnosti zmluvy
 • všetky platné ustanovenia o predĺžení alebo ukončení zmluvy

Uviesť treba aj prípadné osobitné podmienky, na ktorých sa strany môžu dohodnúť. Môže ísť o dohody o dôvernosti, ustanovenia o odškodnení a postupy riešenia sporov.

Po uzavretí zmluvy je dôležité zabezpečiť, aby všetky strany rozumeli svojim právam a povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zmluvy.

Podmienky zmluvy by mali byť jasne vymedzené a obe strany by mali rozumieť všetkým ustanoveniam a súhlasiť s nimi ešte pred poskytnutím akýchkoľvek služieb.

Zmluva o poskytovaní služieb – vzor

Zmluva o poskytovaní služieb má, podobne ako iné typy zmlúv, svoje náležitosti, ktoré by mala obsahovať. Vzor zmluvy o poskytnutí služieb môže vyzerať napríklad takto:

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

(napr. pri umiestňovaní nadbytočných pracovníkov, uvoľňovaných z pracovného pomeru)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Sídlo:
Zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:

Sídlo:
Zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:

Článok I.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa vykonávať služby v súvislosti s umiestňovaním jeho pracovníkov, uvoľňovaných v dôsledku nadbytočnosti (ďalej len „uvoľňovaní pracovníci“).

Ide najmä o tieto služby:

a) registrácia uvoľňovaných pracovníkov,

b) pridelenie poradcu uvoľňovaným pracovníkom, vytypovanie vhodného pracovného zaradenia podľa schopností, možností, záujmov a kvalifikácie pracovníkov,

c) vyhľadanie príslušného rekvalifikačného strediska, pokiaľ by pracovník bol nútený absolvovať rekvalifikačný proces,

d) spracovanie podkladov o voľných pracovných miestach vhodných pre uvoľňovaných pracovníkov,

e) vedenie štatistiky a databázy, vrátane štvrťročného vyhodnocovania vlastnej činnosti pre potreby objednávateľa,

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne vykonávanie dohodnutých služieb.

Článok II.

Cena

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby, poskytované podľa tejto zmluvy nasledovnú odmenu:

(alternatívy)

a) Pevnú štvrťročnú čiastku vo výške … eur ( slovom…), splatnú vždy do 15-teho dňa v prvom mesiaci príslušného štvrťroka na účet poskytovateľa.

b) Odmenu za každého umiestneného pracovníka vo výške … eur (slovom…), ktorá bude vyúčtovaná štvrťročne na základe konkrétneho štvrťročného výkazu a splatná do … dní odo dňa obdržania vyúčtovania.

V prípade omeškania s platbou zo strany objednávateľa je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške … % za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky.

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a za dodržiavanie príslušných zákonných predpisov pri ich realizácii.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri realizácii jej predmetu plnenia.
 3. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú najneskôr pri ukončení tejto zmluvy vrátiť si navzájom všetky písomnosti, ktoré si poskytli a zároveň zachovať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou.

Článok IV.

Ostatné ustanovenia

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou … mesiacov, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
 2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je možné ju meniť len písomnými, obojstranne odsúhlasenými dodatkami.
 3. V ostatnom sa táto zmluva riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Zmluva je vypracovaná v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

V … dňa …

Poskytovateľ:                                                                 Objednávateľ:

V zmluve by mal byť jasne vymedzený rozsah poskytovaných služieb, kvalita poskytovaných služieb, platobné podmienky, doba trvania zmluvy a všetky ďalšie platné podmienky.

Kedy ide o výpoveď zmluvy a kedy o odstúpenie od zmluvy

Pri vzájomnej spolupráci sa stane, že nie sú splnené zmluvné podmienky, niektorá zo zmluvných strán je nespokojná alebo jednoducho chce objednávateľ zmeniť poskytovateľa služieb. V akých prípadoch možno zmluvu vypovedať a kedy od zmluvy odstúpiť?

Výpoveď zmluvy je spôsob zániku určitého záväzku, ktorý upravuje Občiansky zákonník. Vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb možno vtedy, ak bola uzavretá na dobu neurčitú a objednávateľ chce zmeniť poskytovateľa služieb.

Výpoveď umožňuje zmluvnej strane ukončiť zmluvu dojednanú na dobu neurčitú, v ktorej sa strany dohodli na nejakom opakujúcom sa záväzku.

Výpoveď zmluvy nadobúda platnosť uplynutím výpovednej lehoty, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Strany sa totiž môžu dohodnúť, že výpoveď zmluvy nadobudne účinnosť doručením oznámenia o výpovedi.

Pri odstúpení od zmluvy ide o jednostranný právny úkon jednej zo zmluvných strán. Účinnosť nadobúda doručením druhej strane. Odstúpením od zmluvy zaniká zmluva i práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré zo zmluvy vyplývali.

Odstúpiť od zmluvy možno v prípade porušení zmluvných podmienok, napríklad pri nezaplatení za služby. Pri takomto ukončení sa vyžaduje písomné odstúpenie od zmluvy.

Výpoveď zmluvy

Stáva sa, že zmluvné strany nie sú spokojné s kvalitou poskytovaných služieb, zmluvu preto chcú vypovedať. Ako však ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb a napísať výpoveď?

Ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb môže byť náročný proces, najmä ak sa zúčastnené strany nedohodnú. Preto je dôležité vedieť, ako správne napísať výpoveď zmluvy (vzor nižšie).

Tu je niekoľko krokov, ako na to:

 • určenie dôvodov na ukončenie zmluvy – prvým krokom pri vypovedaní zmluvy o poskytovaní služieb je určiť dôvody vypovedania zmluvy; v závislosti od zmluvy môžu existovať určité kritériá, ktoré musia byť splnené pred ukončením zmluvy; medzi tieto kritériá môže patriť porušenie zmluvy, podstatná zmena služby alebo nedodržanie dohodnutých podmienok
 • oznámenie druhej strane o ukončení zmluvy – po stanovení dôvodov na ukončenie zmluvy je ďalším krokom oznámenie ukončenia zmluvy druhej strane; toto by sa malo vykonať písomne a malo by obsahovať informácie o dôvodoch ukončenia a všetky ďalšie relevantné podrobnosti; je dôležité uistiť sa, že druhá strana je plne informovaná o ukončení zmluvy, a že boli vykonané všetky potrebné kroky
 • vyjednanie dohody o ukončení – po oznámení ukončenia zmluvy druhej strane je ďalším krokom rokovanie o dohode o ukončení zmluvy; počas rokovania by mali obe strany prediskutovať podmienky ukončenia zmluvy vrátane spôsobu ukončenia zmluvy a prípadných kompenzácií; je dôležité zabezpečiť, aby obe strany súhlasili s ukončením zmluvy a aby boli prijaté všetky potrebné kroky na zabezpečenie právnej platnosti ukončenia zmluvy
 • dokončenie dohody o ukončení zmluvy – posledným krokom je finalizácia dohody o ukončení zmluvy; tá by mala zahŕňať písomnú dohodu, v ktorej sa uvedú podmienky ukončenia zmluvy, ako aj všetky ďalšie relevantné podrobnosti; po dokončení dohody by ju mali obe strany podpísať a ponechať si jej kópiu pre svoje záznamy

Výpoveď umožňuje zmluvnej strane ukončiť zmluvu dojednanú na dobu neurčitú, v ktorej sa strany dohodli na nejakom opakujúcom sa záväzku.

Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb – vzor

Ukončiť zmluvu možno napríklad podľa tohto vzoru výpovede zmluvy.

Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb
Poskytovateľ:
Účastník:
Priezvisko, meno/obchodné meno: ……………………………………..
Trvalé bydlisko/sídlo: ……………………………………..
Mobil: ……………………………………..
Email: ……………………………………..
V mieste, dňa: ……………………………………..

Vec: Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb
Vypovedám s Vašou spoločnosťou zmluvu o poskytovaní verejných služieb, ktorú som s Vašou
spoločnosťou uzatvoril dňa …………………….
Číslo zmluvy …………………………..
Zmluva je uzatvorená na meno ………………………………….. a na adresu ………………………………………….
Zmluvu vypovedám v zmysle všeobecných podmienok Vašej spoločnosti a v súlade s výpovednou
lehotou.
……………………………………………………
Podpis účastníka

Výpoveď zmluvy upravuje Občiansky zákonník. Vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb možno vtedy, ak bola uzavretá na dobu neurčitú a objednávateľ chce zmeniť poskytovateľa služieb.

Písomné odstúpenie od zmluvy – vzor

Odstúpiť od zmluvy možno v prípade porušení zmluvných podmienok, napríklad pri nezaplatení za služby.

Písomné odstúpenie od zmluvy – vzor

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

— Dátum …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Pri odstúpení od zmluvy ide o jednostranný právny úkon jednej zo zmluvných strán. Účinnosť nadobúda doručením druhej strane.

Inominátna zmluva

Inominátna zmluva je typ zmluvy, ktorá sa používa na vytvorenie dohody medzi dvoma alebo viacerými stranami bez toho, aby bolo potrebné špecifikovať podrobnosti dohody. Tento typ zmluvy sa často používa, keď si strany nie sú isté podrobnosťami dohody alebo chcú zachovať flexibilitu svojich vzťahov.

Inominátne zmluvy sa môžu používať na rôzne účely. Môžu sa napríklad použiť na vytvorenie dohody medzi spoločnosťou a fyzickou osobou bez toho, aby sa dostali k podrobnostiam dohody.

Tento typ zmluvy sa používa aj na vytvorenie zmluvy medzi dvoma podnikmi bez uvedenia presných podmienok dohody. Inominátne zmluvy sa môžu použiť na vytvorenie rámca očakávaní a povinností medzi stranami, pričom im umožňujú zostať flexibilnými a upraviť dohodu podľa potreby.

Najčastejšie sa takýto typ zmluvy používa v športovej sfére, školstve, sociálnej oblasti či v neziskovom sektore. Inominátna, alebo nepomenovaná, zmluva sa používa napríklad pri sponzoringu, pri zmluve o reklame či pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Inominátne zmluvy môžu byť v určitých situáciách výhodné. Môžu sa napríklad použiť na rýchle vyriešenie sporov bez toho, aby sa zachádzalo do detailov dohody. Tento typ zmluvy tiež umožňuje stranám zostať flexibilnými a upraviť dohodu podľa potreby.

Okrem toho môžu inominátne zmluvy pomôcť stranám vyhnúť sa zbytočným súdnym sporom a znížiť náklady spojené so zdĺhavými súdnymi spormi.

Avšak majú aj svoje nevýhody. Keďže v inominátnych zmluvách nie sú uvedené presné podrobnosti dohody, môžu stranám zanechať nejasné očakávania alebo povinnosti.

Okrem toho inominátne zmluvy nemusia byť v určitých situáciách právne záväzné. Preto je dôležité, aby sa strany pri vytváraní inominátnej zmluvy poradili s právnikom, aby sa zabezpečila jej právna záväznosť.

Ukončenie zmluvy – vzor

Najbežnejším spôsobom ukončenia zmluvy (vzor nižšie) je podanie písomnej výpovede poskytovateľovi služieb. Výpoveď by mala obsahovať dátum ukončenia a dôvody ukončenia.

V závislosti od podmienok zmluvy môže byť potrebné ukončiť zmluvu určitým spôsobom, napríklad podaním písomnej výpovede a poskytnutím určitého času poskytovateľovi služieb na reakciu alebo dokončenie zostávajúcich úloh.

Ukončiť zmluvu možno napríklad dohodou. Tu je vzor ukončenia zmluvy dohodou.

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č.

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „dohoda“)

Účastníci dohody

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
Číslo účtu IBAN:

(ďalej len ,,objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Číslo účtu IBAN:

(ďalej aj „dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu označovaní ako ,,zmluvné strany“)

Článok I

Predmet dohody

Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. … uzatvorenej dňa … , touto dohodou ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

Článok II

Vyhlásenie zmluvných strán

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto dohody nemajú voči sebe žiadne záväzky, ani pohľadávky, ani dlhy, ani iné nevyrovnané nároky prípadne iné právne povinnosti, ktoré by pre zmluvné strany vyplývali zo zmluvy o poskytovaní služieb, čím považujú vzájomné práva a povinnosti za vyrovnané.

Článok III

Záverečné ustanovenia

3.1 Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dodávateľ dostane dva rovnopisy a objednávateľ štyri rovnopisy.

3.2 Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.

3.3 Zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, že sa s touto dohodou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto dohodu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej, vážnej a určitej vôli.

Za objednávateľa: Za dodávateľa:

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

Meno: Meno:

Funkcia: Funkcia:

Je tiež dôležité poznať všetky ustanovenia o automatickom predĺžení zmluvy a uistiť sa, že ukončenie zmluvy je v súlade s týmito podmienkami. Okrem toho môže byť potrebné poskytnúť platbu za všetky služby poskytnuté pred dátumom ukončenia.