Zmluva o poskytovaní služieb

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

(napr.pri umiestňovaní nadbytočných pracovníkov, uvolňovaných z pracovného pomeru)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Sídlo :

Zástupca :

IČO:

Bankové spojenie:

Sídlo :

Zástupca :

IČO:

Bankové spojenie:

Článok I.

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa vykonávať služby v súvislosti s umiestňovaním jeho pracovníkov, uvolňovaných v dôsledku nadbytočnosti ( ďalej len „uvoľňovaní pracovníci“).

Ide najmä o tieto služby:

a) registrácia uvoľňovaných pracovníkov,

b) pridelenie poradcu uvoľňovaným pracovníkom, vytypovanie vhodného pracovného zaradenia podľa schopností, možností, záujmov a kvalifikácie pracovníkov.

c) vyhľadanie príslušného rekvalifikačného strediska, pokiaľ by pracovník bol nútený absolvovať rekvalifikačný proces.

d) spracovanie podkladov o voľných pracovných miestach vhodných pre uvoľňovaných pracovníkov,.

e) vedenie štatistiky a databázy, vrátane štvrťročného vyhodnocovania vlastnej činnosti pre potreby objednávateľa.

 1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne vykonávanie dohodnutých služieb.

Článok II.

Cena

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby, poskytované podľa Čl.I.tejto zmluvy nasledovnú odmenu :

( alternatívy)

a) Pevnú štvrťročnú čiastku vo výške … Sk ( slovom …), splatnú vždy do 15-teho dňa v prvom mesiaci príslušného štvťroka na účet poskytovateľa.

b) Odmenu za každého umiestného pracovníka vo výške … Sk (slovom…), ktorá bude vyúčtovaná štvrťročne na základe konkrétneho štvrťročného výkazu a splatná do … dní odo dňa obdržania vyúčtovania.

 1. V prípade omeškania s platbou zo strany objednávateľa je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške … % za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky.

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a za dodržiavanie príslušných zákonných predpisov pri ich realizácii.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri realizácii jej predmetu plnenia.
 3. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú najneskôr pri ukončení tejto zmluvy vrátiť si navzájom všetky písomnosti, ktoré si poskytli a zároveň zachovať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou.

Článok IV.

Ostatné ustanovenia

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou … mesiacov, ktorá začína plynúť od 1.dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
 2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je možné ju meniťlen písomnými, obojstranne odsúhlasenými dodatkami.
 3. V ostatnom sa táto zmluva riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Zmluva je vypracovaná v …vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

V… dňa …

Poskytovateľ:                                                                 Objednávateľ: