Vzor zmluvy o predaji podniku

zmluva-o-predaji-podniku

ZMLUVA O PREDAJI PODNIKU

(§ 476 Obchodný zákonník)

PREDÁVAJÚCI

[   ], r. č. [   ], IČO: [   ], podnikateľ

evidovaný u živnostenského odboru Magistrátu mesta [   ] pod č. [   ],

so sídlom [   ]

a

KUPUJÚCI

[   ], r. č. [   ], IČO: [   ], podnikateľ

evidovaný u živnostenského odboru Magistrátu mesta [   ] pod č. [   ]

so sídlom [   ]

uzavreli dnešného dňa túto

zmluvu o predaji podniku

A)

Predávajúci [   ] je výlučným vlastníkom hmotného a nehmotného majetku firmy (podniku) s názvom [   ] so sídlom [   ].

B)

Tento podnik, ktorý je predmetom predaja, tvoria veci a hodnoty uvedené v bodoch C). až F) tejto zmluvy.

C)

a) Dom č. p. [   ] so všetkým príslušenstvom so zastavanou plochou číslo [   ] o výmere [   ] m2 a záhradou číslo [   ] o výmere [   ] m2. Všetko zapísané na LV č. [   ] Pre okres, obec a k.ú. [   ].

b) Predávajúci je výlučným vlastníkom týchto nehnuteľností podľa kúpnej zmluvy podpísanej dňa [   ] registrovanej Štátnym notárstvom v [   ] dňa [   ] pod č. [   ].

c) Cena uvedených nehnuteľností činí podľa posudku znalca Ing. [   ] zo dňa [   ] č. ZP [   ] finančnú čiastku v hodnote [   ] EUR (slovom [   ] Eur). Účastníci tejto zmluvy dohodli kúpnu cenu nehnuteľností čiastkou v hodnote [   ] EUR (slovom [   ] Eur).

D)

a) Hnuteľné veci tvoria zariadenie výrobne v dome číslo [   ] v [   ] a náradie tam umiestnené podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

b) Cenu vecí uvedených v prvom odseku tohto článku dohodli účastníci finančnou čiastkou v hodnote [   ] EUR (slovom [   ] Eur).

E)

a) Vzory vyrábaných výrobkov podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

b) Cenu vzorov uvedených v prvom odseku tohto článku dohodli účastníci finančnou čiastkou v hodnote [   ] EUR (slovom [   ] slovenských korún).

F)

a) Zamestnanci prevedeného podniku uvedení v zozname, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy, ku ktorej sú pripojené kópie pracovných zmlúv zamestnancov.

b) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku podľa ods. 1 tohto článku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho podľa § 480 obch. zák. dňom účinnosti tejto zmluvy.

Dlhy a pohľadávky z pracovnoprávnych vzťahov vzniknuté pred účinnosťou tejto zmluvy na kupujúceho neprechádzajú. Kupujúci zaplatí zamestnancom mzdu od termínu [   ].

G)

Touto zmluvou predáva predávajúci podnik – [   ] výrobňu umiestnenou v dome č. [   ], So sídlom [   ], a teda veci a hodnoty, ktoré tvoria jeho hmotné, nehmotné a osobné zložky, uvedené v článkoch C) až F) tejto zmluvy, kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu [   ] EUR (slovom [   ] Eur).

Kupujúci prevádzaný podnik do svojho výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu akceptuje.

H)

Kúpnu cenu v hodnote [   ] EUR zaplatil kupujúci predávajúcemu pred podpisom tejto zmluvy, čo predávajúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje.

CH)

Podnik, a teda aj všetky veci a hodnoty uvedené v článkoch C) až E) tejto zmluvy, najmä tiež nehnuteľnosti uvedenej v článku C) prejdú do vlastníctva kupujúceho bez všetkých bremien, dlhov a iných právnych obmedzení.

I)

Kupujúci prehlasuje, že sa riadne oboznámil so súčasným stavom prevádzaných vecí a hodnôt, ako sú uvedené v článkoch C) až F) tejto zmluvy, a v tomto stave je preberá.

J)

Kupujúci sa stáva vlastníkom hnuteľných vecí a nositeľom prevádzaných práv a povinností dňom účinnosti tejto zmluvy. Ku dňu účinnosti tejto zmluvy je predávajúci povinný odovzdať a kupujúci prevziať veci a hodnoty podľa článkov D) a E) tejto zmluvy.

O odovzdaní a prevzatí spíšu a podpíšu účastníci tejto zmluvy zápis.

K)

Kupujúci sa stane vlastníkom prevádzaných nehnuteľností zápisom vkladu jeho vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností dňom, kedy bude podaný návrh na zápis u katastrálneho úradu.

L)

Účastníci tejto zmluvy žiadajú, aby podľa nej, na základe ich návrhu, vykonal Katastrálny úrad v [   ] na LV č. [   ] Pre okres, obec a katastrálne územie [   ] zápis vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedeným v článku C), bod a) tejto zmluvy pre [   ], r. č. [   ].

M)

Ak by boli dodatočne zistené záväzky vyplývajúce z vlastníctva a činnosti prevádzaného podniku, vzniknuté pred účinnosťou tejto zmluvy, zaväzuje sa predávajúci tieto záväzky splniť.

N)

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu súčasne s predmetom prevodu všetku dokumentáciu, ktorá sa ho týka, najmä evidenciu, stavebnú dokumentáciu, všetky doklady k zariadeniam a podobne.

O)

Predávajúci sa zaväzuje vypratať prevádzanú nehnuteľnosť do dňa účinnosti tejto zmluvy.

P)

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom [   ].

R)

Všetci účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, zmluvu si riadne prečítali a s jej obsahom súhlasia.

V [   ], dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis                                                                    podpis

Takáto zmluva musí mať písomnú formu (§ 476 ods. 2 obch. Zák.), Inak je podľa § 40 ods. 1 obč. zák. neplatná.

Ak je predmetom zmluvy nehnuteľnosť, musí byť podaný návrh na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ako u bežnej zmluvy o prevode nehnuteľností uzavretej podľa Občianskeho zákonníka.

Obdobne možno predať aj časť podniku tvoriaca samostatnú organizačnú zložku (§ 487 obch. Zák.). Ak podnik predá osoba zapísaná v obchodnom registri, navrhne vykonanie zápisu o predaji podniku alebo jeho časti v tomto registri (§ 488 ods. 1 obch. Zák.).

Právnická osoba, ktorá predala podnik tvoriaci jej imanie, môže ukončiť svoju likvidáciu a byť vymazaná z obchodného registra až po uplynutí jedného roka po tomto predaji, ak v tejto dobe nezačalo súdne konanie podľa § 478, alebo neskôr, keď sa zabezpečili alebo uspokojili nároky , ktoré boli v tomto konaní úspešne uplatnené.