ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

uzavretá  medzi týmito zmluvnými stranami :

1.Prenajímateľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

a

2.Nájomca :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

1.Prenajímateľ je vlastníkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v…, ul…. č. …vo výmere…( ďalej len „priestory“ )

2.Prenajímateľ prenecháva nájomcovi vyššie uvedené priestory do užívania.

 Článok II.

1.Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.Nájomná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Článok III.

Nájomné

1.Výška nájomného je … Sk (slovom …) ročne + …% DPH.

2.Výška mesačnej splátky je …Sk, vrátane DPH.

3.V nájomnom nie je zahrnutá úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. Výška úhrady za služby je …Sk (slovom …) ročne + DPH. Mesačná záloha za služby je …Sk (slovom …) + DPH.

4.    Nájomné a úhrada za služby sú splatné mesačne, vždy do 14 dní po doručení faktúry na účet prenajímateľa.

Článok IV.

Osobitné ustanovenia

Nájomca sa zaväzuje najmä :

– užívať nebytové priestory v súlade s touto zmluvou a s obvyklým užívaním,

-dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne a iné všeobecne záväzné právne predpisy,

– poistiť na svoje náklady prenajaté nebytové priestory pre prípad poškodenia počas   platnosti tejto zmluvy,

– umožniť prenajímateľovi vstup do prenajatých priestorov za účelom kontroly.

Článok V.

1.Nájomná zmluva zaniká :

– dohodou prenajímateľa s nájomcom,

– výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou,ktorá začína plynúť prvým dňom  nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,

– zánikom predmetu nájmu.

2.Pri ukončení nájmu je nájomca povinný vrátiť prenajímateľovi predmet prenájmu  v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

3.Právne  vzťahy  vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č.116/90 Zb. v platnom znení.

4.Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží … vyhotovení.

V… dňa …

Prenajímateľ :                                                                                   Nájomca :