ZMLUVA O PRENÁJME VECÍ

ZMLUVA O PRENÁJME VECÍ

uzavretá medzi zmluvnými stranami :

1.Prenajímateľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

a

2.Nájomca :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prenájom veci ( napr. osobného počítača…, typ …, výr.číslo…), ktorú prenajímateľ odovzdáva nájomcovi do dočasného užívania za podmienok, uvedených v tejto zmluve.

Článok II.

Nájomné a platobné podmienky

1.Nájomca bude platiť prenajímateľovi za každý začatý mesiac prenájmu nájomné vo výške …Sk (slovom …), splatné vždy do …. dňa v mesiaci.

2.V  prípade omeškania so zaplatením nájomného, je nájomca povinný zaplatiť              prenajímateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 %  z mesačného nájomného za každý deň omeškania.

Článok III.

Podmienky prenájmu

1.Prenajímateľ sa zaväzuje:

– zabezpečiť poistenie prenajatej veci na vlastné náklady,

– odstrániť bez zbytočného odkladu závady na prenajatej veci po celý čas prenájmu. Nájomca nie je povinný platiť nájomné po dobu odstraňovania závad, pokiaľ závady nespôsobil sám.

2.Nájomca sa zaväzuje:

– vykonávať na svoje náklady údržbu prenajatej veci v súlade s návodom na jej používanie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,

– nemeniť umiestnenie prenajatej veci a nedávať prenajatú vec do podnájmu bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa,

– nerobiť žiadne úpravy prenajatej veci,

– oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv alebo poistnej udalosti, týkajúcej sa prenajatej veci.

Článok IV.

Doba prenájmu

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s ….mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej strane (alternatíva – na dobu určitú, v trvaní… mesiacov, počínajúc dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami)

2.Zmluva môže byť zrušená aj písomnou dohodou zmluvných strán.

3.Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného po čas dlhší ako … mesiace.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1.Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

2.Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží …vyhotovenia.

3.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

4.Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.

V…. dňa….

Prenajímateľ :                                                                    Nájomca :