ZMLUVA O PREPRAVE VECI

ZMLUVA O PREPRAVE VECI

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

1.Odosielateľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

a

2.Dopravca :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet plnenia

1.Dopravca sa zaväzuje, že prepraví odosielateľovi havarovaný nepojazdný osobný       automobil zn.Škoda Favorit ŠPZ : …, číslo karosérie …, číslo motora … z …, kde je v  súčasnej dobe uskladnený, do … a odovzdá ho … ako príjemcovi.

2.Odosielateľ sa zaväzuje, že za túto prepravu zaplatí dopravcovi odmenu podľa  čl. II  tejto zmluvy.

Článok II.

Zmluvná odmena

1.Odosielateľ uhradí dopravcovi odmenu vo výške … Sk (slovom …) za jeden prepravený kilometer pri vyťaženom vozidle (cesta k príjemcovi) a  … Sk (slovom …) za jeden  prepravený kilometer pri nevyťaženom vozidle (cesta späť).

2.Zmluvná odmena bude uhradená prepravcovi v lehote … dní od doručenia faktúry, pričom nárok na prepravné vzniká až po dni, kedy bola preprava vykonaná.

Článok III.

Doba plnenia

1.Dopravca sa zaväzuje vykonať dopravu havarovaného auta do miesta určenia dňa … do … hodiny.

Článok IV.

Spolupôsobenie odosielateľa

1.Odosielateľ sa zaväzuje pripraviť havarované vozidlo na prepravu do miesta určenia  v dohodnutý deň od 6,00 hodiny s tým, že obidve zmluvné strany si písomne potvrdia odovzdanie a prevzatie havarovaného vozidla na prepravu.

Článok V.

Zodpovednosť

Zodpovednosť za škodu na zásielke sa riadi ustanoveniami § 622 až 624 Obchodného zákonníka.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1.Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží  … vyhotovenia.

3.Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V…dňa …

Odosielateľ :                                                                       Dopravca :