Vzor zmluvy o prevode cenných papierov

ZMLUVA O PREVODE CENNÝCH PAPIEROV

(§ 13 zák. Č. 591/1992 Zb., V znení neskorších predpisov, o cenných papieroch)

PREVODCA

[   ], r. č .: [   ], bydlisko [   ]

a

NADOBÚDATEĽ

Meno a adresa firmy [   ]

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v [   ], oddiel [   ], vložka [   ],

konateľka pani [   ]

uzavreli dnešného dňa túto

zmluvu

o prevode cenných papierov

A)

Prevodca [   ] je majiteľom dvoch stoviek akcií spoločnosti [   ], IČO: [   ], so sídlom [   ]. Akcie znie na majiteľa.

B)

Výlučné vlastníctvo akcií uvedených v bode A) dokladá prevodca výpisom z účtu strediska cenných papierov a prehlasuje, že na prevádzaných akciách neviazne žiadne obmedzenie ich prevodu, alebo záložné právo, a berie na vedomie, že ak sa ukáže toto vyhlásenie nepravdivým, vyhradzuje si nadobúdateľ právo nezahrnúť takéto akcie do tejto zmluvy a pôjde o nesplnení povinnosti z tejto zmluvy.

C)

Prevodca predáva nadobúdateľovi akcie uvedené v bode A) a nadobúdateľ tieto akcie kupuje za dohodnutú kúpnu cenu v hodnote [   ] EUR (slovom [   ] slovenských korún) za jednu akciu.

D)

Kúpnu cenu za akcie zaplatí nadobúdateľ prevodcovi na jeho účet číslo [   ] u [   ] banky, pobočka [   ] do [   ] dní po obdržaní výpisu strediska cenných papierov o vykonaní prevodu predmetných akcií na nadobúdateľa.

Prevodca s týmto spôsobom zaplatenia kúpnej ceny súhlasí.

E)

Účastníci sa zaväzujú po podpise tejto zmluvy poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na realizáciu prevodu akcií.

F)

V prípade omeškania nadobúdateľa s platením kúpnej ceny dojednávajú účastníci tejto zmluvy úroky z omeškania vo výške [   ]% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

G)

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu si riadne prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [   ], dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . .                                               . . . . . . . . . . . . .

Podpis prevodcu                                           Podpis nadobúdateľa

Zákon stanovuje písomnú formu len pre zmluvu o prevode listinného cenného papiera na meno (§ 19 ods. 1 zákona o cenných papieroch), možno ju však jednoznačne odporučiť aj v ostatných prípadoch.

Záväzok previesť zaknihovaný cenný papier je splnený registráciou prevodu vykonanou Strediskom cenných papierov na základe príkazu k prevodu, ktorý dáva prevodca aj nadobúdateľ (§ 21 a § 22 zákona o cenných papieroch).

Posledná novela zákona o cenných papieroch vykonaná zákonom č. 501/2001 Zb.