Vzor zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti

ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU V SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

(§ 115 obch. Zák.)

[ ], r. č. [ ], bytom [ ], [ ],

ako prevodca,

a

[ ], r. č. [ ], bytom [ ], okres [ ],

ako nadobúdateľ,

uzavreli dnešného dňa túto

zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným

I.

Prevodca je spoločníkom obchodnej spoločnosti [ ] spol. s r.o., IČO: [ ], so sídlom v [ ], nám. [ ], s peňažným vkladom [ ], – EUR, ktorý bol už zaplatený. Výška obchodného podielu menovaného činí 50%, pretože základné imanie spoločnosti je [ ], – EUR.

II.

Prevodca prevádza svoj obchodný podiel na uvedenej spoločnosti s peňažným vkladom, ako sú určené v čl. I. tejto zmluvy, na druhého spoločníka – na nadobúdateľa, ktorého doterajší peňažný vklad v spoločnosti je [ ], – € a obchodný podiel 50%.

Nadobúdateľ prevádzaný obchodný podiel prijíma.

III.

Cenu prevádzaného obchodného podielu dohodli účastníci tejto zmluvy sumou [ ], – EUR, slovom [ ].

Nadobúdateľ zaplatil predávajúcemu túto sumu pred podpisom tejto zmluvy, čo prevodca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje.

IV.

Prevodom obchodného podielu nie je dotknuté právo prevodcu na výplatu podielu na zisku spoločnosti za rok [ ].

V.

Súhlas na rozdelenie a prevod obchodného podielu dala valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí dňa [ ].

VI.

Touto zmluvou prechádzajú na nadobúdateľa všetky práva, ktorá prislúchala voči spoločnosti prevádzajúci a jeho účasť na spoločnosti.

Nadobúdateľ preberá s prevedeným obchodným podielom všetky povinnosti a práva prevodcu, ktoré mu ako spoločníkovi právne predpisy a spoločenská zmluva ukladajú.

VII.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že po zaplatení dohodnutej ceny uvedenej zhora ad III. nemajú voči sebe v súvislosti s touto zmluvou a účasťou v spoločnosti [ ], spol. s r.o., žiadne ďalšie nároky.

VIII.

Prevodca prehlasuje, že po zaplatení podielu na zisku za rok [ ] (článok. IV. Zhora) nebude mať žiadne nároky voči spoločnosti a jej spoločníkom.

IX.

Dňom doručenia tejto zmluvy spoločnosti nastávajú voči nej účinky prevodu obchodného podielu podľa tejto zmluvy a zaniká účasť prevodcu [ ] v tejto spoločnosti.

Jediným spoločníkom [ ] spol. s ro, s vkladom [ ], – € a stopercentným obchodným podielom zostáva nadobúdateľ [ ].

X.

Účastníci zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . .podpis                             . . . . . . . . . . . . . .podpis

Ak nestanoví spoločenská zmluva inak, môže spoločník previesť zmluvou svoj ​​obchodný podiel na iného spoločníka. Ak to pripúšťa spoločenská zmluva, môže spoločník previesť svoj ​​obchodný podiel na inú osobu.

Zmluva o prevode obchodného podielu musí byť uzavretá písomne ​​(§ 115 ods. 3 obch. Zák.), Inak je podľa § 40 ods. 1 obč. zák. neplatná. Podpisy musia byť úradne overené.

Ak nadobúdateľ nie je spoločníkom, musí v tejto zmluve vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám (§ 115 ods. 3 obch. Zák.).