Vzor zmluvy o prevode práv a povinností

ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ SPOJENÝCH S ČLENSTVOM V BYTOVOM DRUŽSTVE VRÁTANE NÁJMU DRUŽSTEVNÉHO BYTU

(§ 230 obch. Zák.)

Dňa [   ] uzavreli

prevodcu: [   ], r.č. [   ], Bytom [   ], [   ], a nadobúdateľom: [   ], r.č .: [   ], bytom [   ], [   ], túto:

zmluvu o prevode práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve
vrátane nájmu družstevného bytu

I.

Prevodca je členom Bytového družstva [   ], IČO: [   ], so sídlom [   ], [   ], (ďalej len Družstvo) a v súvislosti s týmto členstvom nájomcom bytu tohto Družstvá č. [   ] O veľkosti 2 + KK s príslušenstvom v prízemí domu č.p. [   ] v [   ] ulici v [   ] (ďalej len byt).

II.

Prevodca prevedie všetky svoje členské práva a povinnosti v Družstve vrátane nájomného bytu na nadobúdateľa, ktoré všetky uvedené členské práva a povinnosti vrátane nájmu bytu preberá.

III.

Nadobúdateľov výslovne prehlasuje, že sa riadne zoznámila so stanovami Družstvá a pristupuje k nim.

Nadobúdateľov ďalej prehlasuje, že sa riadne oboznámila so stavom bytu a v tomto stave ho preberá.

IV.

Prevodca sa zaväzuje predložiť túto zmluvu Družstvu do troch dní od jej podpisu.

V.

Na úhradu hodnoty členského podielu predmetného bytu, všetkých súvisiacich členských práv a ďalších výkladov zaplatila nadobúdateľov prevodcovi pred podpisom tejto zmluvy čiastku [   ], – EUR, slovom Eur. Podpisom tejto zmluvy prevodca prevzatie čiastky [   ], – EUR potvrdzuje.

VI.

Po dni podpisu tejto zmluvy nebudú mať jej účastníci v súvislosti s prevodom členstva v Družstvu vrátane prevodu nájmu bytu voči sebe žiadne záväzky a sú úplne vyrovnaní.

VII.

Prevodca prehlasuje, že byt je ku dňu podpisu tejto zmluvy úplne vyprázdnený a v súvislosti s tým odovzdal nabyvatelke pri podpise tejto zmluvy všetky kľúče od tohto bytu.

VIII.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [   ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                   . . . . . . . . . . . . . .podpis

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu orgánov družstva.

Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve.

Tie isté účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, len čo príslušné družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.