Vzor zmluvy o prevode vlastníctva vo forme dohody

zmluva-o-prevode-vlastnictva

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA JEDNOTIEK VO FORME DOHODY O ZRUŠENÍ A ZÚČTOVANÍ PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA     K BYTOVÝM JEDNOTKÁM

(§ 6 zák. Č. 72/1994 Zb. O vlastníctve bytov, v znení neskorších predpisov, § 141 obč. Zák.)

Manželia [ ], r. č .: [ ]

a [ ], r. č .: [ ],

obaja bytom [ ], [ ], okr. [ ]

a

manželia [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

a [ ], r. č .: [ ], bytom tamtiež,

uzavreli dnešného dňa túto

zmluvu o prevode vlastníctva jednotiek vo forme dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k bytovým jednotkám:

I.

Zhora menovaní ako spoluvlastníci (každý manželský pár 1/2) domu č. p. [ ] Na parcele p. č. [] (Ďalej len budova) s príslušenstvom (práčovňa, kôlne, oplotenie, vonkajšie úpravy a trvalé porasty) a pozemku – zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len pozemok) p. č. [ ] o výmere [ ] m2, na ktorej je dom postavený, a záhrady p. č. [ ] o výmere [ ] m2, zapísaných na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územia [ ], vymedzili vyhlásením z [ ] v budove jednotky podľa zák. č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného vyhlásenia je každý z oboch spomínaných manželských párov v rozsahu 1/2 spoluvlastníkom každej takto vytvorenej jednotky s príslušenstvom vrátane záhrady p. č. [ ] patriaci k bytu č. 1 a súvisiaceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach budovy a pozemku, všetko ako je určené vo vyhlásení z [ ], ktoré je prílohou č. 1 tejto zmluvy, a v schémach všetkých podlaží domu, ktoré sú prílohou č. 2 tejto zmluvy.

II.

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na zrušení a vyporiadaní ich podielového spoluvlastníctva, ako je určené v čl. I tejto zmluvy, takto:

1. Byty č. 1 a 3 s príslušenstvom a zodpovedajúcimi spoluvlastníckym podiely na spoločných častiach domu a pozemku sa stávajú spoločným majetkom [ ] a [ ].

Tí sa stávajú tiež bezpodielovými spoluvlastníkmi záhrady p. č. [ ] O výmere [ ] m2 zapísanej na liste vlastníctva č. [ ] Pre okres, obec a katastrálne územie [ ], ktorá patrí k bytu č. 1.

2. Byty č. 2, 4 a 5 s príslušenstvom a zodpovedajúcimi spoluvlastníckym podiely na spoločných častiach domu a stavebné parcely sa stávajú spoločným majetkom manželov [ ] a [ ].

Pokiaľ ide o identifikáciu jednotlivých bytových jednotiek, ich príslušenstvo ak nim patriacich podielov na spoločných častiach domu a pozemku, odkazujú účastníci na uvedené vyhlásenie z [ ], ktoré je prílohou č. 1 tejto zmluvy, a na schému všetkých podlaží domu, ktoré sú prílohou č. 2 tejto zmluvy.

III.

Na vyrovnanie podielov (vrátane záhrady p. č. [ ] V KÚ [ ]) zaplatili manželia [ ] a [ ] manželom [ ] a [ ] pred podpisom tejto zmluvy čiastku [ ], – EUR, slovom [ ] Eur.

[ ] A [ ] podpisom tejto zmluvy prevzatia čiastky [ ], – EUR potvrdzujú.

IV.

Pri určení ceny domu, pozemkov a bytových jednotiek s príslušenstvom aj súvisiacimi spoluvlastníckym podielom vychádzali účastníci tejto zmluvy z posudkov [ ] z [ ] č. [ ] a z [ ] č. [ ].

Cena všetkých predmetných nehnuteľností činí [ ], – EUR

Cena bytu č. 1 s príslušenstvom je [ ], – EUR

Cena bytu č. 2 s príslušenstvom je [ ], – EUR

Cena bytu č. 3 s príslušenstvom je [ ], – EUR

Cena bytu č. 4 s príslušenstvom je [ ], – EUR

Cena bytu č. 5 s príslušenstvom je [ ], – EUR

Cena záhrady p. Č. [ ] V KÚ [ ] s príslušenstvom je [ ], – EUR

V.

Účastníci ako vlastníci bytových jednotiek budú aj po zápise vkladu práv podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností nositeľmi práv a záväzkov týkajúcich sa budovy a pozemku v rozsahu jednej polovice každý z manželských párov, lebo to zodpovedá podielom uvedeným vo vyhlásení patriacim k bytom, ktoré podľa tejto zmluvy každý manželský pár získal.

„Služobnosť bytu pre občana – [ ], r. Ć. [], Bytom [ ], [ ]“ viazne na byte č. 1 s príslušenstvom (vrátane záhrady p. č. [ ]), Spoločných priestoroch a pozemku.

VI.

Účastníci tejto zmluvy sa stanú vlastníkmi bytových jednotiek s príslušenstvom, s nimi súvisiacich spoluvlastníckych podielov a záhrady, ako je uvedené v čl. II tejto zmluvy, vkladom ich vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

VII.

Účastníci tejto zmluvy žiadajú, aby podľa nej, vyhlásenie vlastníkov z [ ] o vymedzení jednotiek a na základe ich návrhu vykonal Katastrálny úrad v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] A novom liste vlastníctva pre katastrálne územie [ ] zápis vkladu vlastníckeho práva k jednotkám s príslušenstvom, vrátane záhrady p. č. [ ] patriaci k bytu č. 1, s uvedením spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach budovy a pozemku

1. pre manželov [ ], r. č .: [ ] a [ ], r. č .: [ ], pokiaľ ide o byty č. 2, 4 a 5

2. pre manželov [ ], r. č .: [ ] a [ ], r. č.: [ ], Pokiaľ ide o byty č. 1 a 3 a záhradu p. č. [ ].

Ďalej žiadajú, aby služobnosť bytu pre občana zapísaná v oddiele C listu vlastníctva č. [ ] A nového listu vlastníctva pre KÚ [ ] (pozri 3. odsek čl. V) bola zapísaná k bytu č. 1.

VIII.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                           

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                           

Táto zmluva nadväzuje na vzory obsahujúci vyhlásenie vlastníka budovy o vymedzení jednotiek a zmluvu o prevode vlastníctva jednotky z jej vlastníka na ďalšiu osobu.

Zhora uvedený vzor obsahuje zmluvu, na základe ktorej si jednotky v dome medzi sebou rozdeľujú doterajší podielový spoluvlastníci domu. Najprv musí vyhlásením vytvoriť bytové jednotky (viď príslušný vzor) a potom uzavrú zhora uvedenú zmluvu.

S vlastníctvom jednotky sú spojené práva k pozemku (stavebnej parcele).

Ak je vlastník budovy aj vlastníkom pozemku, prevedie na vlastníka jednotky s prevodom jednotky aj spoluvlastnícky podiel na pozemku zodpovedajúcej veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu.

To isté platí aj pre pôvodného vlastníka budovy a podielového spoluvlastníka pozemku (pozri § 21 ods. 1 zák. Č. 72/1994 Zb., V znení neskorších predpisov), vyjadreného jedným zlomkom.

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu uvedený v zmluve musí byť zhodný so spoluvlastníckym podielom, patriacim k príslušnej jednotke, uvedeným vo vyhlásení vlastníka.

Zákon č. 72/1994 Zb. bol zmenený zákonom č. 273/1994 Zb. a nálezom Ústavného súdu SR uverejneného pod č. 280/1996 Zb., zákonom č. 97/1999 Zb., zákonom č. 103/2000 Zb., zákonom č. 229/2001 Zb. a zákonom č. 451/2001 Zb.

Tento vzor vychádza zo situácie, keď sú v dome vymedzené jednotky a súčasne dochádza k prevodu jednej z nich, takže bytové jednotky nie sú ešte zapísané v katastri nehnuteľností.

Prevod jednotky, ktorá v katastri nehnuteľností už zapísaná je, uvádza vzor zmluvy o zmene bytu za dom (vzor č. 1.35.).

Spoločenstvá vlastníkov jednotiek ako právnická osoba vzniká v dome s najmenej piatimi jednotkami, z ktorých aspoň tri sú vo vlastníctve troch rôznych vlastníkov, a to dňom doručenia listiny s doložkou o vyznačenie vkladu do katastra nehnuteľností alebo iné listiny, ktorú príslušný štátny orgán osvedčuje vlastnícke vzťahy k jednotke, poslednému z týchto vlastníkov.

Pôvodný vlastník budovy, prípadne vlastník jednotky, ktorý previedol vlastníctvo jednotky, je povinný o tom informovať ostatných vlastníkkov jednotiek.

Ďalšie osoby, ktoré nadobudli vlastníctvo k jednotke iným spôsobom ako zmluvou, musia o tom upovedomiť pôvodného vlastníka budovy (§ 9 a nasl. Citovaného zákona).