Vzor zmluvy o prevode vlastníctva jednotky

zmluva-o-prevode-vlastnictva-jednotky

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA JEDNOTKY

(§ 118 ods. 2 a § 125 ods. 1 obč. Zák. A § 6 zák. č. 72/1994 Zb. O vlastníctve bytov, v znení neskorších predpisov)

Manželia [ ], r. č .: [ ],

a [ ], r. č .: [ ],

obaja bytom [ ], okres [ ],

ako prevodcovi,

a manželia [ ], r. č .: [ ]

a [ ], r. č .: [ ],

obaja bytom [ ], [ ],

ako nadobúdatelia,

uzavreli dnešného dňa túto

zmluvu o prevode vlastníctva jednotky
podľa § 6 zák. č. 72/1994 Zb. o vlastníctve bytov, v znení neskorších predpisov

I.

Vyhlásením z [ ] vymedzili manželia [ ], v ktorých spoločnom majetku je dom č. p. [ ] Na parcele p. č. [ ] (Ďalej len budova) a pozemok – zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len pozemok) p. č . [ ] o výmere [ ] m2, všetko zapísané na liste vlastníctva č. [ ] pre okres, obec a katastrálne územie [ ], v budove jednotky podľa zák. č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov.

II.

Podľa vyhlásenia citovaného v čl. I. sú manželia [ ] vlastníkmi bytu č. [ ] V budove (pozri prílohu č. 1 tejto zmluvy). Ide o byt 4 +1 v prvom poschodí o výmere [ ] m2, s úplným príslušenstvom (kúpeľňa s plynovou karmou a WC), špajzou a balkónom.

K bytu patrí ako jeho príslušenstvo pivničný priestor o výmere [ ] m2 označený v prílohe č. 1 tejto zmluvy č. 3s. (Ďalej len jednotka.)

K jednotke patrí spoluvlastnícky podiel v rozsahu 13/100:

1. na spoločných častiach budovy, ktorými sú:

  • schodisko a chodba o výmere [ ] m2 v každom podlaží, celkom [ ] m2,
  • spoločná časť pivnice o výmere [ ] m2,
  • strecha, obvodové murivo a ostatné spoločné časti budovy ako stavby

2. na pozemku p. č. [ ] O výmere [ ] m2 zapísané na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územie [ ].

III.

Manželia [ ] touto zmluvou predávajú jednotku určenú v čl. II. tejto zmluvy s príslušenstvom a tam uvedeným spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach budovy a pozemku doterajším nájomcom manželom [ ] a tí uvedenú jednotku s príslušenstvom a spoluvlastnícke podiely do svojho spoločného majetku prijímajú a kupujú za dohodnutú kúpnu cenu [ ], – EUR, slovom [ ] Eur.

IV.

Na zaplatenie kúpnej ceny vo výške [ ], – EUR sa účastníci tejto zmluvy dohodli takto:

1. Výšku [ ], – EUR zaplatili nadobúdatelia prevodcom pred podpisom tejto zmluvy a prevodcovi podpisom tejto zmluvy prevzatie časti kúpnej ceny vo výške [ ] EUR potvrdzujú.

2. Čiastku [ ], – EUR zaplatí nadobúdatelia prevodcom do [ ] mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy.

Manželia [ ] s týmto spôsobom zaplatenia kúpnej ceny súhlasia.

V.

Nadobúdateľom je známy súčasný stav predmetu prevodu realizovaného touto zmluvou a v tomto stave ho preberajú.

VI.

Na nadobúdateľa prejdú zápisom vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností všetky práva a záväzky týkajúce sa budovy, jej spoločných priestorov a pozemku, a to v rozsahu zodpovedajúcom ich spoluvlastníckemu podielu uvedenému v čl. II.

VII.

Jednotka a súvisiace spoluvlastnícke podiely prejdú do vlastníctva nadobúdateľov bezo všetkých dlhov, bremien a iných právnych obmedzení.

VIII.

Nadobúdatelia sa zoznámili s vyhlásením prevodcom z [ ] o vymedzení jednotiek v budove podľa § 5 zák. č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov. S obsahom tohto vyhlásenia súhlasia a berú ho po dohode s postupujúceho za súčasť tejto zmluvy ako jej prílohu č. 2.

IX.

Nadobúdatelia sa stanú vlastníkmi prevádzanej jednotky a s ňou súvisiacich spoluvlastníckych podielov vkladom ich vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

X.

Prevodca majú právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak nadobúdatelia nezaplatia časť kúpnej ceny vo výške [ ], – EUR tak, ako je uvedené v čl. IV. ods. 2 zhora.

XI.

Účastníci tejto zmluvy žiadajú, aby podľa nej a vyhlásenie vlastníkov z [ ] o vymedzení jednotiek podľa § 5 zák. č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov, na základe návrhu účastníkov vykonal Katastrálny úrad v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] a novom liste vlastníctva pre katastrálne územie [ ] zápis vkladu vlastníckeho práva k jednotke č. 3 s uvedením spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach budovy a pozemku, ako sú určené v čl. II. tejto zmluvy, pre manželov [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ], a [ ], r. č .: [ ], bytom tamtiež.

XII.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis             . .. . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                            [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                            [ ]

Príloha č. 1
k zmluve o prevode jednotky č. 3 z [ ]

Katastrálne územie: [ ]

Číslo popisné: [ ]

Číslo parcelné: [ ]

Pôvodný vlastníci: manželia [ ], r. č .: [ ]

a [ ], r. č .: [ ], obaja

bytom [ ], okres [ ]

Noví vlastníci: manželia [ ], r. č .: [ ]

a [ ], r. č .: [ ],

obaja bytom [ ], [ ]

Nasledujú schematické náčrty všetkých podlaží domu s vymedzením jednotlivých bytov, nebytových priestorov, príslušenstva a spoločných priestorov. U bytov a nebytových priestorov sú uvedené ich čísla a výmery, u príslušenstva výmery a číslo bytu či nebytového priestoru, ku ktorému patrí, u spoločných priestorov ich výmery.

Príloha č. 2

Prílohou č. 2 je vyhlásenie o vymedzenie jednotiek

S vlastníctvom jednotky sú spojené práva k pozemku (stavebné parcele).

Ak je vlastník budovy aj vlastníkom pozemku, prevedie na vlastníka jednotky s prevodom jednotky aj spoluvlastnícky podiel na pozemku zodpovedajúcej veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu.

To isté platí aj pre pôvodného vlastníka budovy a podielového spoluvlastníka pozemku (pozri § 21 ods. 1 zák. č. 72/1994 Zb., V znení neskorších predpisov), vyjadreného jedným zlomkom.

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu uvedený v zmluve musí byť zhodný so spoluvlastníckym podielom, patriacim k príslušnej jednotke, uvedeným vo vyhlásení vlastníka.

Zákon č. 72/1994 Zb. bol zmenený zákonom č. 273/1994 Zb. a nálezom Ústavného súdu SR uverejneného pod č. 280/1996 Zb., zákonom č. 97/1999 Zb., zákonom č. 103/2000 Zb., zákonom č. 229/2001 Zb. a zákonom č. 451/2001 Zb.

Tento vzor vychádza zo situácie, keď sú v dome vymedzené jednotky a súčasne dochádza k prevodu jednej z nich, takže bytové jednotky nie sú ešte zapísané v katastri nehnuteľností.

Prevod jednotky, ktorá v katastri nehnuteľností už zapísaná je, uvádza vzor zmluvy o zmene bytu za dom (vzor č. 1.35.).

Spoločenstvá vlastníkov jednotiek ako právnická osoba vzniká v dome s najmenej piatimi jednotkami, z ktorých aspoň tri sú vo vlastníctve troch rôznych vlastníkov, a to dňom doručenia listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastra nehnuteľností alebo iné listiny, ktorú príslušný štátny orgán osvedčuje vlastnícke vzťahy k jednotke, poslednému z týchto vlastníkov.

Pôvodný vlastník budovy, prípadne vlastník jednotky, ktorý previedol vlastníctvo jednotky, je povinný o tom informovať ostatné vlastníkmi jednotiek.

Ďalšie osoby, ktoré nadobudli vlastníctvo k jednotke iným spôsobom ako zmluvou, musia o tom upovedomiť pôvodného vlastníka budovy (§ 9 a nasl. Citovaného zákona)